Försäljning av tobak

Alla som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen.

Tobaksvaror är:

  • Cigaretter
  • Rulltobak
  • Tobak för vattenpipa
  • Andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
  • Rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak

Liknande produkter är

  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare
  • Örtprodukter för rökning
  • Vattenpipor
  • Njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Hit räknas till exempel e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Tillståndsplikt för tobaksvaror

Den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd till det. Reglerna om tillståndsplikt gäller bara tobaksvaror. Det gäller såväl den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning av tobak (partihandel).

Den som vill sälja tobaksvaror ansöker om tillstånd hos kommunen som bland annat ska göra en prövning av sökandens lämplighet. Vid en prövning granskar kommunen bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning (vandel).

Egenkontroll

För att få tillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska vara komplett.

Remissförfarande under tillståndsprocessen

Vid en prövning av en ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta ett yttrande från Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten. Vid prövning av en ansökan om tillstånd för partihandel måste kommunen även få Tullverkets yttranden för att kunna ge tillstånd.

Bestämmelse om snusförpackningar

I lagen fastställs att styckförpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Bestämmelsen innebär ett förbud att sälja snus i små och prismässigt attraktiva förpackningar, vilka kan verka lockande för främst yngre personer. Med snus avses enligt lagen endast produkter som innehåller tobak.

Liknande produkter kräver inte tillstånd

Den som vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla det till kommunen. Örtprodukter och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak får säljas utan tillstånd eller anmälan.

Märkning av tobaksvaror

I lagen finns regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror. Reglerna syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror. Kommunen har tillsynsansvar över spårbarhets- och säkerhetsmärkning.

Spårbarhetsmärkning

Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning som gör det möjligt att fastställa bland annat datum och plats för tillverkningen och leveransvägen. Märkningen gör det möjligt att identifiera, spåra och söka av varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet.

Säkerhetsmärkning

Utöver den unika identitetsmärkningen ska alla styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på marknaden vara försedda med en säkerhetsmärkning. Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte och ska därför inte gå att manipulera. Den ska bestå av minst fem typer av äkthetsdetaljer, både synliga och osynliga. Minst en äkthetsdetalj ska tillhandahållas av en oberoende tredjepartsleverantör