Servering av alkohol

Ett serveringstillstånd kan gälla antingen ett slutet sällskap eller rikta sig till allmänheten, och tidsmässigt vara tillfälligt eller löpande.

Miljö- och byggkontoret handlägger ansökningar om serveringstillstånd och utför tillsyn på de serveringsställen i kommunen som har tillstånd att sälja alkoholdrycker.

Ansökan om serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd lämnas till ansvarig alkoholhandläggare i Vindelns kommun. När din ansökan kommit in görs en prövning av lämplighet utifrån personliga och ekonomiska perspektiv. Yttranden tas in från bland annat Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Till ansökan ska du bifoga de handlingar som behövs för prövningen av tillståndet. Du kan läsa mer om hur handläggning går till och vilka handlingar som ska bifogas ansökan i Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholservering.

Handläggningstiden kan variera beroende på vilket tillstånd som ansökan rör. Ansökan om serveringstillstånd bör ske i god tid innan datum för servering.

Du kan även anmäla upphörande av permanent serveringstillstånd.

Kunskapsprov för serveringstillstånd

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga prov för att visa att han eller hon har tillräckligt med kunskap om alkohollagen. Undantag gäller om man söker tillstånd för servering till slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle, då behöver man inte avlägga provet.

Kunskapsproven bokas och genomförs på kommunkontoret i och med ansökan om serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker.

Undantag från kravet på kunskapsprov

I få undantagsfall behöver den sökande inte genomföra ett kunskapsprov. Det kan vara om den sökande:

  • tidigare har gjort ett prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan
  • inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan har gjort ett godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan
  • inte har avlagt prov, men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan, och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta
  • inte har avlagt prov, men i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar


Om ansökan avser ett enstaka tillfälle får kommunen göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov. Det gäller ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.

Kunskapsprovets innehåll

Proven är framtagna av Folkhälsomyndigheten och avser att pröva den sökandes kunskaper om alkohollagstiftningen. Kunskapsprovet består av flervalsfrågor som fördelas på fyra områden: alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning.

För att få ett godkänt resultat måste den sökande svara rätt på minst 75 procent av frågorna inom varje område. Sökanden har rätt till två omprov.

Vid provtillfället ska den som ansöker om tillstånd för servering legitimera sig. Inga hjälpmedel är tillåtna vid provtillfället. Tiden för provet är högst 90 minuter.

Provets omfattning regleras efter vilken typ av tillstånd som ansökan avser.

  • För ansökan om tillstånd för stadigvarande servering till allmänheten och för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap kommer kunskapsprovet att bestå av 60 frågor.
  • För ansökan om tillstånd för tillfällig servering till allmänheten och för stadigvarande servering till slutna sällskap kommer kunskapsprovet att bestå av 44 frågor.
  • För ansökan om tillstånd för tillfällig servering till slutna sällskap som avser att vara mer än ett tillfälle per år kommer kunskapsprovet att bestå av 28 frågor.

Vad kostar det att ansöka?

Handläggningsavgift för serveringstillstånd ska betalas i förskott, i samband med att ansökan lämnas in. Handläggning av ansökan påbörjas först när avgiften är betald. Avgifterna är desamma även om ansökan av någon anledning inte blir beviljad.

Vid ansökan om serveringstillstånd betalar du in avgiften på kommunens bankgironummer 203-3447. Kom ihåg att skriva vad det gäller, från vem och vilket datum ansökan avser. Kopia på inbetalning skickar du till handläggare på miljö- och byggkontoret. Vilken avgift ni ska betala finns i Taxan för prövning och tillstånd enligt alkohollagen. Kontakta oss om ni är osäkra vilken avgift som gäller för er.