Aktuella detaljplaner

Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen, samt i de skeden där berörda har möjlighet att yttra sig, samråd eller granskning.

Detaljplan för Tvärålunds skola

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för Tvärålunds skola med omnejd. Syftet är att möjliggöra för ny förskola och utreda förutsättningar för aktivitetshus.

Frågor besvaras via plan- och byggkontorets e-post plan@vindeln.se eller av Rebecka Lind, 0933-142 14.

Detaljplan för Nordöstra Brånet

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för Nordöstra Brånet. Syftet är att planera för småhus och flerbostadshus samt utreda förutsättningar för ytterligare verksamhet.

Frågor besvaras via plan- och byggkontorets e-post plan@vindeln.se eller av Rebecka Lind, 0933-142 14.

Detaljplan för Rektangeln

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för fastigheterna Rektangeln 2, 3 och 4. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för försiktig förtätning samt byggnation av nödvändiga komplementbyggnader. Planerad användning är bostäder och centrumverksamhet.

Frågor besvaras via plan- och byggkontorets e-post plan@vindeln.se eller av Rebecka Lind, 0933-142 14.

Ändring av detaljplaner för byarna och centralorten

Vindelns kommun har en planerad ändring av befintliga detaljplaner i Tvärålund, Åmsele, Hällnäs, Granö och Vindelns tätort.

Syftet är att se över byggrätter samt uppdatera planbestämmelser för att bättre motsvara dagens behov. Ändringen kommer att inrikta sig på kvartersmark för bostäder.

Beslut om uppstart för planändringen togs av miljö- och byggnadsnämnden den 9 december 2021.

Utdrag från miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2021-12-09 Pdf, 34.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor besvaras via plankontorets e-post plan@vindeln.se

Nyligen antagna detaljplaner

Här listas detaljplaner som nyligen antagits och vunnit laga kraft. Här kan byggnation ha påbörjats, eller så finns beredskap för att kunna bygga ut i framtiden.

Detaljplan för Åmsele drivmedelsstation

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2024 att anta Detaljplan för del av Åmsele, 2:79 och 2:80. Beslutet vann laga kraft den 12 juli 2024.

Handlingar

Plankarta Pdf, 531.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor besvaras via plan- och byggkontorets e-post plan@vindeln.se eller av Jenny Glas, samhällsplanerare, 0933-140 00.

Detaljplan för Granö Beckasin

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2024 att anta detaljplan för Granö Beckasin. Beslutet vann laga kraft den 24 februari 2024.

Handlingar

Plankarta Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor besvaras via plan- och byggkontorets e-post plan@vindeln.se eller av Jenny Glas, 0933-140 00.

Detaljplan för Holms gård

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2024 att anta Detaljplan för Holms gård. Beslutet vann laga kraft den 24 februari 2024.

Handlingar

Plankarta Pdf, 997.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 993.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor besvaras via plan- och byggkontorets e-post plan@vindeln.se eller av Rebecka Lind, 0933-142 14.

Detaljplan Lidbacken/Vindeln Innovation park

Syftet med detaljplanen är att utöka möjligheter för utbyggnad av industri, samt säkra passage för rennäring.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2023 att anta Detaljplan för Lidbacken. Beslutet vann laga kraft den 15 maj 2023.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 948.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor besvaras via plankontorets e-post plan@vindeln.se eller av rebecka.lind@vindeln.se, tel. 0933-142 14

Detaljplan för Sjukstugan 1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostadshus samt lokalgata inom fastigheten Sjukstugan 1. Tomterna för bostadshus ska sedan styckas av. Särskild hänsyn ska tas i byggnaders och tomters utformning och karaktär, då planområdet ligger inom kulturhistoriskt värdefullt område.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2022 att anta detaljplan för Sjukstugan 1. Beslutet vann laga kraft den 20 juli 2022.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor besvaras via plankontorets e-post, plan@vindeln.se eller av Rebecka Lind, samhällsplanerare, 0933 - 142 14.

Detaljplan för norra delen av Tegsnäsets industriområde

Vindelns kommun har antagit en ny detaljplan för industriändamål på fastigheterna Tegsnäset 8:4, Tegsnäset 8:5 samt Tegsnäset S:1, i Vindelns kommun, Västerbottens län.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en utökning av industriverksamheten norr om nuvarande industriområde.

Detaljplanen ska också säkerställa att de skoter- och vandringsleder som finns i området inte påverkas negativt.

Detaljplanen ska inte heller påverka riksintresset för rennäringen på ett betydande sätt. De allmänna intentionerna i gällande översiktsplan motverkas inte.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2022 att anta förslaget till ny detaljplan. Beslutet vann laga kraft 2022-03-29.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 810.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor besvaras via plankontorets e-post plan@vindeln.se eller av Rebecka Lind, Samhällsplanerare, 0933 - 142 14.

Detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan

Planområdet omfattar fastigheterna Nordenstamsgärdan 9, 4, 5 och 6, i Vindelns tätort, Vindelns kommun, Västerbottens län.

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig användning av kvartersmark som kundparkering för livsmedelsbutik, samt att möjliggöra utökad exploatering av bostadsmark inför eventuell framtida förtätning.

Antagande

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2021 att anta en ny detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan.

2021-11-24 Detaljplanen har vunnit laga kraft efter Mark- och miljödomstolens beslut att avslå överklaganden.

Planhandlingar

Plankarta Nordenstamsgärdan Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Nordenstamsgärdan Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Duvan 6

Vindelns kommun har antagit en ny detaljplan för fastigheten Duvan 6 i Vindeln, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av radhus.

Den befintliga kuperingen av marken ska bevaras i den mån det är praktiskt möjligt. Tillkommande byggnation ska anpassas avseende utformning och fasadmaterial för att passa in i den bebyggda miljön som bostadskvarteret utgör.

Antagande

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 oktober 2021 att anta Detaljplan för Duvan 6. Beslutet vann laga kraft 2021-11-10.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor besvaras via plankontorets e-post plan@vindeln.se eller av Rebecka Lind, Samhällsplanerare, 0933 - 142 14.

Detaljplan för Godtemplaren 2 och del av kvarteret Sockenmagasinet

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga fler bostäder och verksamhetslokaler i Vindelns centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet i ett centralt läge. Planförslaget överensstämmer med inriktningen i kommunens översiktsplan som anger att området ska utvecklas med bostäder och centrumverksamheter.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2021 att anta förslaget till ny detaljplan. Beslutet vann laga kraft 2021-07-09.

Planhandlingar

Plankarta Godtemplaren 2 och del av kvarteret Sockenmagasinet Pdf, 477 kB.

Planbeskrivning Godtemplaren 2 och del av kvarteret Sockenmagasinet Pdf, 4.1 MB.