Planarbeten

Kommunen har det yttersta ansvaret för all planläggning av mark- och vattenområden. Det brukar kallas det kommunala planmonopolet.

De kommunala detaljplanerna upprättas på miljö- och byggkontoret, ofta med hjälp av plankonsulter. Privata exploatörer och fastighetsägare får även bekosta och anlita egna plankonsulter för detta arbete, det är dock alltid kommunen som beslutar om en detaljplan ska antas eller inte.

Under framtagande

Ändring av detaljplaner för byarna samt centralorten - bostäder

Rektangeln - bostäder och centrumverksamhet

Nordöstra Brånet - verksamheter, bostäder

Tvärålund förskola och skola - ny förskola

Samråd

Ingen detaljplan befinner sig för närvarande i samrådsskede.

Granskning

Förslag till ny detaljplan för Åmsele drivmedelsstation har varit ute för granskning och revideras inför antagande.

Antagna

Detaljplan för Granö Beckasin - naturturism, har vunnit laga kraft den 24 februari 2024.

Detaljplan för Holms gård - bostäder och centrumverksamhet, har vunnit laga kraft den 24 februari 2024.

Detaljplanen för Vindeln Innovation Park har vunnit laga kraft den 15 maj 2023.

Detaljplanen för Sjukstugan 1 har vunnit laga kraft den 20 juli 2022.

Detaljplanen för Norra delen av Tegsnäsets industriområde har vunnit laga kraft den 29 mars 2022.

Detaljplanen för Duvan 6 - bostäder har vunnit laga kraft den 10 november 2021.

Detaljplanen för kvarteret Nordenstamsgärdan – bostäder och verksamheter har vunnit laga kraft den 24 nov 2021.

Detaljplanen för Godtemplaren 2 och del av kvarteret Sockenmagasinet har vunnit laga kraft den 9 juli 2021.

Väntande planarbeten

  • Slaktaren 3 med flera – verksamheter, bostäder

Planprocessen

Planprogram

I planprogrammet redovisas i grova drag vad kommunen tänkt i området. Programmet samråds med berörda, exempelvis grannar och andra myndigheter, som redan i det här skedet ges möjlighet att tycka till.

Att ta fram ett planprogram är inte ett obligatoriskt moment i planprocessen, utan kommunen väljer själv om ett planprogram ska tas fram. Ofta väljer kommunen att ta fram ett planprogram inför en detaljplan om den saknar stöd i översiktplanen eller om planen är komplicerad med många intressenter och motstående intressen.

Samråd

Förslag till detaljplan ska alltid samrådas med berörda.

Kommunen ska samråda med de olika intressenterna när ett förslag till detaljplan upprättas oavsett om det rör sig om en helt ny plan eller om det handlar om äldre detaljplaner som upphävs eller ändras.

Alla som berörs av planen meddelas via brev. Då samråd ska ske för planer som är av större intresse för allmänheten görs även en kungörelse i tidningen. Meningen med samrådet är att de som är berörda ska få veta vad som sker och få möjlighet att komma med synpunkter.

Samrådet syftar också till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Det är värdefullt för alla parter då de berörda får möjlighet att påverka innehållet i planen i ett tidigt skede.

Granskning

När detaljplanen har justerats med eventuella inkomna synpunkter under samrådstiden ska den ställas ut för granskning.

Granskningsperioden pågår under minst tre veckor men planen ställs vanligtvis ut en månad. Alla som berörs av planen meddelas på nytt via brev.

Förslaget finns tillgängligt i kommunhuset, biblioteket samt här på kommunens webbplats.

Under granskningstiden kan man framföra skriftliga synpunkter på planförslaget. Om inte synpunkterna framförs skriftligt under granskningstiden kan man förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter sammanställs i ett utlåtande. Utlåtandet skickas sedan till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande

Om inga större ändringar görs efter granskningen antar kommunen planen.

Efter antagandet har de som framfört synpunkter och som inte blivit tillgodosedda rätt att överklaga beslutet. Om ingen överklagar planen inom tre veckor vinner den laga kraft.

Kommunen kungör laga kraftvunnen detaljplan i kommunhuset, biblioteket samt här på kommunens webbplats.

Laga kraft

Kommunens beslut om att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har kungjorts på kommunhuset, biblioteket samt här på kommunens webbplats.

Om någon har inkommit med en överklagan under den här tiden så vinner antagandebeslutet inte laga kraft utan detaljplanen kommer då genomgå en överprövning.