Kvalitet och jämförelser

Har kommunens olika verksamheter nått sina mål? Vad är vi bra på och vilka delar behöver vi förbättra? Detta är frågor som vi får svar på i våra undersökningar och kvalitetsredovisningar.

Öppna jämförelser

Genom "öppna jämförelser" kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Öppna jämförelser, Socialstyrelsen

Kolada

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser. I Kolada ger vi en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor.

Kolada, kommun- och landstingsdatabasenLedningssystem för kvalitet i Socialtjänsten

Ledningssystemet är ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS i Vindelns kommun, med fokus på hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas.

Syftet med skapandet av Ledningssystemet är:
• Att skapa en grundläggande ordning och reda i verksamheterna
• Att denna är dokumenterad på ett strukturerat sätt
• Att de dokumenterade rutinerna och riktlinjerna efterlevs och utvecklas utifrån nya krav och förändrade behov.

Ledningssystem för kvalitet i Socialtjänsten 2020 

Kontaktperson: Jim Lindberg