Senaste Nytt

Här hittar du senaste inläggen som publicerats på personalsidorna, det vill säga såväl i Chefs- och Personalhandboken som på sidorna Service & Stöd och Personalinformation.

2021-05-10
Graviditet och amning På den här sidan finns information för arbetstagare som är gravida, nyss har fött barn eller ammar.

2021-05-06
Kurs om informationspåverkan Webbkursen från MSB ger dig förutsättningar för att bli medveten om vad informationspåverkan är.

2021-04-23
Våld i nära relation - stöd för dig som chef Materialet innehåller kunskap om våld i nära relationer, stöd att hålla samtal och råd om hur du som chef kan agera.

2021-01-19
Bildskärmsergonomi I syfte att förebygga belastningsbesvär vid bildskärmsarbete finns bildspelet "Bildskärmsergonomi".

2021-01-04
Ny rutin för sjukanmälan From den 1 januari 2021 sker anmälan av din sjukfrånvaro till din närmaste chef.

2020-11-27
Stressdialogen Stöd i att prata om vad som orsakar stress på jobbet och hur man kan förebygga ohälsa i arbetsgruppen.

2020-11-05
Löneavtalen 2020 Den 2 november blev löneavtalen klara för avtalsområde Kommunal och Allmänkommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna).

2020-10-20
I dokumentärfilmen ”Utmaningen” får vi ta del av erkända forskare och enskilda individers erfarenheter om hur stress berör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

2020-09-24
Försäkringsskydd vid hem- och distansarbete AFA Försäkring reder i en film ut begreppen och tydliggör vad som gäller vid hemarbete.

2020-08-31
Fokusera på det friska Information om hur friskfaktorer förebygger ohälsa.

2020-07-08
Årshjul för SAM Här finner du årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet för tre nivåer i organisationen.

2020-07-08
OSA-Verktyg Sidan innehåller stödverktyg för att uppfylla kraven i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

2020-06-29
Arbetsförmågebedömning i ordinarie arbete - formulär Utredningen tar ställning till om en medarbetare kan utföra en viss arbetsuppgift helt, delvis eller inte alls.

2020-06-12
Läkarintyg vid sjukfrånvaro – vad gäller? Sidan besvarar ett antal frågor gällande hur man som arbetsgivare ska tänka och hantera läkarintyg vid sjukfrånvaro.

2020-03-19
Meddelande från Feelgood i coronatider Svar på de vanligaste frågorna.

2020-03-17
Arbetsförmågebedömning handlar om att bedöma en medarbetares arbetsförmåga i de fall då den är oklar.

2020-03-17
Sjuk- och friskanmälan online Tjänsten är en tillfällig åtgärd under coronakrisen. 

2020-03-17
Krishantering Tjänsten krishantering levereras av Feelgood i samarbete med underleverantör BrolinWestrell AB

2020-03-17
Tillfälliga sjukregler på grund av Coronavirus. Regeringen har slopat karensdagen tillfälligt.

2020-03-12
Coronavirus - vad gäller för medarbetare?   Coronavirus - vad gäller för chefer?

2020-03-09
Checklista rehabilitering Syftet med checklistan är att lyfta fram rutiner som ska leda till att arbetstagaren återgår i arbete. Den åskådliggör även rehabiliteringsarbetet utifrån en arbetsrättslig synvinkel.

2020-02-01
Feelgood Vindelns kommun har tecknat avtal med Feelgood som kommunens företagshälsovård från och med 1 februari 2020.

2019-11-22
Suntarbetslivs OSA-utbildning Utbildningen i organisatorisk och social arbetsmiljö är speciellt anpassad för kommunsektorn.

2019-11-11
AC-möte är ett digitalt verktyg för säkra videosamtal samt dokument- och skrivbordsdelning mellan användare.

2019-10-22
Arbetsplats Dialog för Arbetsgivare (AD-A) AD-A är ett strukturerat verktyg för chefer som vill stärka dialogen med sina medarbetare och genomföra konkreta anpassningar av arbete vid ohälsa och/eller nedsatt arbetsförmåga.

2019-06-17
Policy för god ekonomisk hushållning Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt. Policyn gäller för kommunen och kommunägda bolag.

2019-05-17
Hur du utreder olyckor och tillbud Snabbguide som i kompaktform sammanfattar de olika stegen i en utredning

2019-05-16
Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Uppdaterad version per 2019-04-29 med d nr K-2019-77.

2019-03-11
Kraft och balans i Media Här hittar du länkar till de artiklar som uppmärksammat piloten Kraft och Balans i media.

2019-02-25
Dataskydd Från och med den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

2019-12-28
Bokning av kommunbil i Outlook Instruktion för hur man bokar kommunbil via Outlook

2019-02-25
Stressrelaterad ohälsa Stress kan definieras som organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa.

2019-02-21
Kraft och balans - återgång i arbete Efter avslutad kursen Kraft och Balans har närmaste chef uppdraget att i dialog med medarbetaren anpassa återgången i arbetet.

2019-02-11
Bemästring av allvarliga händelser - tips för drabbade Dessa tips är utformade för att bidra till att minska den omedelbara nödställdheten efter allvarliga händelser

2019-02-11
Psykologisk första hjälp Användarinstruktion som är avsedd att vara till hjälp för utbildad personal som har till uppgift att lämna stöd till drabbade efter allvarliga händelser.

2019-01-18
In- och utpasseringsrutin i kommunkontoret. Kommunledningsgruppens antagna in- och utpasseringsrutin i kommunkontoret.

Kontaktperson: Maria Höglund