Installation av eldstad

Nyinstallation eller ändring av eldstad/kamin/fast bränslepanna kan kräva en anmälan till miljö- och byggkontoret.

Att installera eller väsentligt ändra eldstad och rökkanal kräver en anmälan enligt plan- och bygglagen.
Du får påbörja installationen först efter du har erhållit ett startbesked, för att startbesked ska kunna lämnas måste ett antal krav uppfyllas, nedan framgår vilka handlingar som ska
lämnas in i samband med din anmälan. I startbeskedet framgår det vilka handlingar som ska lämnas in för slutbesked. Installationen får inte tas i bruk innan ett beslut om slutbesked har lämnats.
En granskningsavgift tas ut i samband med anmälan. Fakturan skickas ut efter att du fått ditt beslut.

Handlingar som krävs för anmälan

 • Ifylld anmälningsblankett.
 • Teknisk dokumentation som beskriver vilken eldstad som är avsedd att installeras och som visar att denna är miljögodkänd.
 • Om fasaden påverkas, som till exempel av utanpåliggande rökkanal eller ny skorsten, krävs fasadritningar.
 • Om det finns flera byggnader på fastigheten krävs en situationsplan som visar vilken byggnad som berörs av installationen. 

Blankett för anmälan om installation av eldstad hittar du på Mina sidor 


Efter inskickad anmälan
Under handläggningen av ditt ärende tittar vi på följande

 • Om kaminen är miljögodkänd.
 • Om det finns några direkta tekniska hinder med placeringen och om gällande myndighetskrav uppfylls.

Först efter vi har godkänt anmälan kan installationen påbörjas.

Observera att en sotare alltid skall besikta installationen före denna tas i bruk!


Tips och råd för en lyckad installation

 • Ta tidigt kontakt med skorstensfejaren för att få råd om placering, storlek på eldstaden samt brandskyddsdetaljer och uppstigningsanordningar
 • Skorstenen bör mynna över nock och vara minst 1 meter över taktäckningen
 • Tänk på att kaminer och skorstenar är tunga. Försäkra dig om att bjälklaget kommer att hålla
 • Att elda kräver mycket syre och rumsluften påverkas. Se till att rummet har god ventilation.
 • Fler tips om brandsäkerhet och eldning finns på svenska brandskyddsföreningens webbplats.

Kontaktperson: Byggkontoret