Rökfria miljöer

De flesta områden dit allmänheten har tillträde ska enligt tobakslagen hållas rökfria.

Följande miljöer ska enligt lagen vara rökfria. OBS! Fler områden än de som nämns nedan ska vara rökfria när den nya lagen om tobak och liknande produkter börjar gälla den 1 juli 2019. Ny tobakslag 2019 (pdf)

 • Områden och lokaler som är avsedda för barnomsorg och skolverksamhet
 • Lokaler avsedda för hälso- och sjukvård
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Kollektivtrafik
 • Restauranger och andra serveringsställen
 • Hotell och tillfälliga boenden för allmänheten
 • Lokaler där allmänheten har tillträde, till exempel butiker, teatrar och idrottsevenemang inomhus

Undantag i detta förbud gäller för rökning på platser som särskilt avsatts för rökning. Rökförbudet gäller inte heller för utomhusserveringar.

Fler rökfria områden i ny lag från och med 1 juli 2019

 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer.
 • På uteserveringar
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, och även platser som används för andra ändamål, om de ligger inom det inhägnade området.
 • Idrottsanläggningar som används för andra aktiviteter och arrangemang, till exempel konserter och mässor
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter. 

Ny tobakslag 2019 (pdf)

Rökfria skolgårdar

Vid skolgårdar och andra miljöer där barn och ungdomar vistas bör man särskilt eftersträva att tobakslagen följs. Varken skolpersonal, elever eller besökare på skolan, får röka i eller i anslutning till skolan enligt tobakslagen. Förbudet gäller alla tider på dygnet. Det är även förbjudet att upplåta plats för rökning utanför skolgården för elever.

Det förebyggande arbetet är viktigt när det kommer till att minska andelen elever som börjar använda tobak. Information, öppen dialog, tobakavvänjning och vuxennärvaro är viktiga delar i ett sådant arbete.

Vem ansvarar för att lagen följs?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller disponerar lokalen eller området.

Tillsyn av rökfria miljöer

Miljö- och byggkontoret bedriver tillsyn av skolgårdar och serveringsställen. Tillsyn genomförs även då klagomål inkommer på andra rökfria miljöer.

Fördjupad information om rökfria miljöer finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kontaktperson: Miljökontoret