Planprocessen

Kommunen har det yttersta ansvaret för all planläggning av mark- och vattenområden; detta brukar kallas det kommunala planmonopolet. De kommunala detaljplanerna upprättas på miljö- och byggkontoret, oftast med hjälp av plankonsulter. Privata exploatörer och fastighetsägare får även bekosta och anlita egna plankonsulter för detta arbete, det är dock alltid kommunen som beslutar om en detaljplan skall antas eller inte.

Mer information om planprocessen kan du läsa nedan.

 

Planprogram

I planprogrammet redovisas i grova drag vad kommunen tänkt i området. Programmet samråds med berörda, exempelvis grannar och andra myndigheter, som redan i det här skedet ges möjlighet att tycka till.

Att ta fram ett planprogram är inte ett obligatoriskt moment i planprocessen, utan kommunen väljer själv om ett planprogram skall tas fram. Ofta väljer kommunen att ta fram ett planprogram inför en detaljplan om den saknar stöd i översiktplanen eller om planen är komplicerad med många intressenter och motstående intressen.

Samråd

Förslag till detaljplan skall alltid samrådas med berörda.

Kommunen skall samråda med de olika intressenterna när ett förslag till detaljplan upprättas oavsett om det rör sig om en helt ny plan eller om det handlar om äldre detaljplaner som upphävs eller ändras.

Alla som berörs av planen meddelas via brev. Då samråd skall ske för planer som är av större intresse för allmänheten görs även en kungörelse i tidningen. Meningen med samrådet är att de som är berörda skall få veta vad som sker och få möjlighet att komma med synpunkter. Samrådet syftar också till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Det är värdefullt för alla parter då de berörda får möjlighet att påverka innehållet i planen i ett tidigt skede.

Granskning

När detaljplanen har justerats med eventuella inkomna synpunkter under samrådstiden skall den ställas ut för granskning.
Granskningsperioden pågår under minst tre veckor men planen ställs vanligtvis ut en månad. Alla som berörs av planen meddelas på nytt via brev.
Förslaget finns tillgängligt i kommunhuset, biblioteket samt här på kommunens webbplats.

Under granskningstiden kan man framföra skriftliga synpunkter på planförslaget. Om inte synpunkterna framförs skriftligt under granskningstiden kan man förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Inkomna synpunkter sammanställs i ett utlåtande. Utlåtandet skickas sedan till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande

Om  inga större ändringar görs efter granskningen antar kommunen planen.

Efter antagandet har de som framfört synpunkter och som inte blivit tillgodosedda rätt att överklaga beslutet. Om ingen överklagar planen inom tre veckor vinner den laga kraft.

Kommunen kungör laga kraftvunnen detaljplan i kommunhuset, biblioteket samt här på kommunens webbplats.

Laga kraft

Kommunens beslut om att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har kungjorts på kommunhuset, biblioteket samt här på kommunens webbplats.

Om  någon har inkommit med en överklagan under den här tiden så vinner antagandebeslutet inte laga kraft utan detaljplanen kommer då genomgå en överprövning.

Kontaktperson: Byggkontoret