Hälsa och inomhusmiljö

I Miljöbalken finns bestämmelser som ska förebygga olägenheter som kan vara skadliga för människors hälsa. Bl a finns särskilda krav på bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Miljö- och byggkontoret arbetar med tillsyn av miljöbalkens bestämmelser och jobbar därför för att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa, t ex buller, kyla, radon, fukt och mögel.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Problem med inomhusmiljön i din lägenhet

Om du upplever problem med inomhusmiljön i din bostad ska du i första hand ta kontakt med din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om det inte hjälper kan du kontakta oss på Miljö- och byggkontoret. Om vi då bedömer att situationen är en olägenhet kan vi ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Mer information om inomhusmiljö hittar du här.

Anmälningspliktiga verksamheter

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. 
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor. 

Anmälan ska göras till Miljö- och byggnadsnämnden minst 6 veckor innan verksamheten påbörjas . Blankett för Anmälan om lokal/anläggning finns på blankettbanken.

Lokaler för allmänna ändamål

Verksamheter nedan omfattas inte av anmälningsplikt men däremot så ska Miljö- och byggnadsnämnden utöva tillsyn på dessa.

  • Lokaler för hygienisk behandling
  • Hotell, pensionat eller liknande lokaler
  • Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och liknande
  • Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande

Kontaktperson: Miljökontoret