Fördjupad översiktsplan tas fram för Vindeln

Planen omfattar Vindelns tätort och nära omnejd. Fördjupningen kompletterar den översiktsplan som finns.

Den handlar om var ny bebyggelse ska tillkomma, hur kultur- och naturmiljöer ska bevaras och på vilket sätt vägar, parker, järnväg och andra gemensamma platser ska utvecklas.

Översiktsplanen har stor betydelse för statliga investeringar i t ex järnväg och väg. Den är även viktig för kommunens egen planering. Planen är till för att underlätta en positiv utveckling för näringslivet, för boende och kommunikationer i Vindeln. Planen ska också underlätta detaljplanering, bygglovsgivning, beslut om tillstånd och andra myndighetsbeslut.

Samråd under tiden

Kommunen har anlitat Tyréns för att hjälpa till med att ta fram den fördjupade översiktsplanen. Under arbetet pågår olika former av samråd fortlöpande. Det kan vara kontakter med medborgare, intressenter och företag på orten samt myndigheter som Trafikverket och Länsstyrelsen.

I november hölls en workshop med elever på Renforsskolan och på skyltsöndagen hade besökare möjlighet att komma in till kommunhuset med förslag. Hela december har det funnits kartor över området uppställda i kommunhusets reception, för dem som har velat lämna synpunkter.

Gällande översiktsplan från 2014

Boverkets information om översiktsplanering

Arbetet pågår

Här ser du planområdet inramat med rosa linjer, och arbetets gång i ett schema. Klicka på bilderna så öppnas de i större format.

Under processens gång kan du påverka hur det blir. Kom gärna in med ditt förslag, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

PlanområdetArbetets gång

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Eric Thorstensson