Slamtömning av enskilda avlopp

Slam från enskild avloppsanläggning räknas som hushållsavfall. Enligt miljöbalken har kommunen ansvar för insamling och omhändertagande av sådant avfall. Renhållningsskyldigheten innebär att kommunen måste hämta det hushållsavfall som uppkommer och ingen annan får transportera detta än kommunen eller den som gör detta på kommunens uppdrag. Vakin är det bolag som sköter renhållningen i Vindelns kommun.

Många avloppslösningar bygger på att avloppsvattnet går genom en slamavskiljare och därefter leds till en reningsanläggning med infiltration eller markbädd. Ett annat alternativ är att avloppsvatten och slam samlas upp i en sluten tank. Gemensamt för de här lösningarna är att tömning utförs av Vakins upphandlade entreprenör, för närvarande Allmiljö. 

Det finns två sätt att tömma en slamavskiljare, med heltömning eller avvattning av slammet. Vid heltömning töms hela brunnen på allt sitt innehåll och transporteras till reningsverket. Ca 98 procent av det som sugs upp är vatten, endast ett par procent torrt slam.

Avvattnade teknik

Slamavskiljare med anslutet WC töms med avvattnande teknik. Det är en miljöförbättrande åtgärd som leder till att det transporteras mindre avloppsvatten i tankbil längs våra vägar. Dessutom gör det att taxan för slamtömning kan hållas oförändrad. Avvattnade teknik tillämpas för brunnar upp till fyra kubikmeter. Större brunnar och slutna tankar töms helt.

Vid avvattning sugs först hela brunnens innehåll in i slambilen, vilken fungerar som ett mindre kommunalt reningsverk. Där tillsätts ett bindemedel som gör att slammet tjocknar så att det enkelt går att skilja på vatten och slam.

Avloppsvattnet spolas sedan tillbaka till brunnen. En fördel med denna teknik är att slamavskiljare snabbt blir återfylld för att minska slamflykt mellan kamrarna. Den stora fördelen är att bakterierna som är gynnsamma för brunnen stannar kvar och genom att behålla dessa kommer brunnens aktivitet igång direkt efter tömning.

Om du vill ändra tömningsmetod kontakta Vakins kundservice.

Avvikelser vid slamtömning

Om slamchauffören upptäcker en brist eller felaktighet i din avloppsanläggning registreras det som en avvikelse. Både du som kund och Vakin meddelas om avvikelsen. Vid bristfällig avloppsanläggning meddelas också Miljö- och byggkontoret, som är tillsynsmyndighet i Vindelns kommun.

Med avvikelse menas en brist eller felaktighet som kan påverka reningsresultatet, anläggningens funktion eller slamchaufförens arbetsmiljö.

Exempel på avvikelser vid slamtömning, Vakins hemsida

När kommer slambilen?

Slamtömning i Vindelns kommun, Vakins hemsida

Kontaktperson: VAKIN