Lov och anmälan


Har du planer på att bygga nytt, bygga till eller göra andra ändringar? Då kan det krävas antingen bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan.

För en- och tvåbostadshus är vissa enklare åtgärder undantagna från bygglovsplikten men de kan vara anmälningspliktiga.

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier:

 • åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov,
 • åtgärder som kräver anmälan och
 • åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.

 

Läs mer under respektive sida i menyn till vänster.

Nedan följer några exempel där det krävs bygglov eller anmälan:

Bygglov krävs vid:

 • Nybyggnad
 • Ombyggnad
 • Tillbyggnad
 • Fasadändring: En sådan åtgärd som ändrar byggnadens utseende, till exempel byte av fönster eller fasadfärg.
 • Väsentlig ändring av en byggnads användning, till exempel från bostad till kontor.
 • Anordning eller väsentlig ändring av vissa anläggningar, till exempel upplag, plank eller murar.

 

Anmälan krävs vid:

 • Rivning av huvudbyggnad utanför planlagt område.
 • Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp i en byggnad eller tomt. Även vid installation av eldstad, rökkanal, hiss och ventilation i byggnader samt uppförande av ett vindkraftverk. I vissa fall kan dessa installationer även kräva bygglov.
 • En ändring av byggnad som påverkar brandskyddet eller bärande konstruktioner, till exempel vid ändrad planlösning.
 • Underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde.
 • Attefallsåtgärder

 

Gemensamt för både lov- och anmälningsärenden är att byggnadsåtgärden inte får påbörjas utan ett startbesked eller tas i bruk utan ett slutbesked. Om så sker kan en byggsanktionsavgift dömas ut.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor, på e-post: bygglov@vindeln.se


 

 

Kontaktperson: Byggkontoret