Ventilationskontroll (OVK)

En förutsättning för ett bra inomhusklimat är en fungerande ventilation. I förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem finns regler om vilka byggnader som berörs, fastighetsägares skyldigheter, besiktningsintervaller, kompetenskrav på besiktningsmän m m.

Ansvar
Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i plan- och byggförordningen (2011:238) och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2011:16). I Vindeln ansvarar Miljö- och byggkontoret för registrering, registerhållning och övervakning.

Tillämpning
Kravet på funktionskontroll av ventilationssystem gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning. Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industribyggnader samt byggnader som är avsedd för totalförsvaret.                   

Besiktning
Funktionskontroll av ventilationssystem ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk (första besiktning) och vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning). Den återkommande besiktningen ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem.

För förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation, är besiktningsintervallet 3 år.

För flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation, är besiktningsintervallet 6 år.

Endast en certifierad funktionskontrollant får utföra kontrollen. Behöriga kontrollanter hittar du på Boverkets hemsida.

Intyg om genomförd besiktning
Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att byggnaden genomgått funktionskontroll av ventilationssystemet med angivande av datum för besiktningen. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden. Om besiktningen föranleder anmärkningar om brister i något av de avseenden som anges i BFS (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem ska byggnadens ägare snarast möjligt avhjälpa dessa. 

Kontaktperson: Byggkontoret