Urklipp ur detaljplan för Tegsnässkidans industriområde

Tegsnäset 8:4 med flera

Vindelns kommun arbetat med att ta fram en ny detaljplan för Tegsnässkidans industriområde, fastigheterna Tegsnäset 8:4 med flera.

Beslut om antagande av detaljplanen fattades på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2018.

Vindelns kommun har arbetat med att ta fram en ny detaljplan för Tegsnässkidans industriområde, fastigheterna Tegsnäset 8:4 med flera, i Vindelns kommun, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintliga industriförhållanden inom planområdet och säkerställa dessa i detaljplanen. Planen syftar vidare på att möjliggöra för Tegsnässkidan AB att utvecklas genom att möjliggöra för en utökad byggrätt. Planen har inte stöd i gällande översiktsplan för Vindelns kommun eftersom översiktsplanen inte anger någon specifik beslutad markanvändning inom området.

Planförslaget har legat ute på granskning mellan 2018-04-09 och 2018-05-02. Efter inkomna yttranden har ett granskningsutlåtande upprättats samt några smärre kompletteringar och förtydliganden tillförts plankarta och planbeskrivning.

Beslut om antagande av detaljplanen fattades på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2018.

 

Frågor besvaras av:
Andreas Nehlin, Samhällsplanerare, tfn 0933 - 142 14

Antagandehandlingar:
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Arkeologisk utredning

Kontaktperson: Byggkontoret