Stödfunktioner - Checklista

Vid besök hos kommunövergripande verksamheter går vi igenom följande områden i samband med en chefsintroduktion.

Vindelns kommuns stödfunktioner

Nedanstående checklista är en digital version av motsvarande dokument "Introduktion för chefer" för att underlätta sökning av information i såväl chefs- som personalhandboken. Checklistan är koncentrerad till kommunens centrala stödfunktioner.

Nämndsadministrationen
Vår roll, funktion, kompetens
Lagar/avtal
Allmänna handlingar
Dokumenthantering
Delegation
Leasingbilar - körjournal

HR-avdelningen
Vår roll, funktion, kompetens - HR
Personalsidorna:
- Alfabetiskt Indexregister
- Senaste Nytt
- Chefshandboken
- Service och Stöd
- Personalhandboken
- Personalinformation
Anställningar
Arbetsplatsträff
Bisysslor
Blanketter
Företagshälsovård - Previa
Förmåner - Hälsa
HR Supporten - rekryteringsverktyg
Lagar/avtal - arbetsrätt
Ledigheter
Löneutbetalning - Kontoanmälan bank
Medarbetarenkäten - MAE
Medarbetarsamtal
Personal- och Lönesystem - Visma
Personal & Organisation - Previa
Policies
Rehabiliteringsrutiner
Rekrytering
Riktlinjer och rutiner
Samverkansavtal
Sjuk och Frisk - Previa
Självservice - Visma
Skyddsronder - KIA 
Systematiskt Arbetsmiljöarbete - Delegation
Tjänsteresor
Uppvaktningar
Utbildning – Kompetensutveckling - iKnow
Visma - Personal- och Lönesystem
Årshjulet - SAM

Ekonomiavdelningen

Vår roll, funktion, kompetens
Lagar/avtal
Handböcker
Ekonomiportalen
Prognossystem – uppföljning
Å-data
Leasingavtal
Attester
Kundreskontra på Webben
Utbildning

IT-enheten
Vår roll, funktion, kompetens
Help Desk
Telefoni - Netwise Office

Vibo
Vår roll, funktion, kompetens
Vibos personal - kontakt

Kontaktperson: Tom Norrgård