Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Översiktplanen ska redovisa de allmänna intressena enligt 2 kap. i plan- och bygglagen (PBL) och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Vid redovisningen ska riksintressen enligt miljöbalken (MB) anges särskilt. Av planen ska framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt MB.

Kommunens gällande översiktsplan antogs i Kommunfullmäktige 2014-09-22 §56.

Översiktsplan antagen 20140922 §56 (pdf, 45 MB)
Plankarta (pdf, 12 MB)

Bilaga - befintliga förhållanden (pdf, 85 MB)
Bilaga - miljö och riskfaktorer (pdf, 14 MB)
Bilaga - redogörelse dialogmöten (pdf, 17MB)
Bilaga - riskintressen (pdf, 21 MB)


Tematiskt tillägg för vindkraft

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanen. Vindkraftsplanen anger utbyggnadsområden och gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar.

Vindkraft i Umeåregionen — tillägg till översiktplan (9 MB)


Tematiskt tillägg för strandskydd

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg, Strandskydd i Umeåregionen (LIS-plan), till översiktsplanen.

Strandskydd i Umeåregionen (hög upplösning 47 MB)
Strandskydd i Umeåregionen (låg upplösning 5 MB)

Kontaktperson: Byggkontoret