Urklipp ur detaljplan för Rektangeln 3

Rektangeln 3

Vindelns kommun har ett pågående arbete med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Rektangeln 3, i Vindelns kommun, Västerbottens län.

Detaljplanen ligger ute på samråd mellan 2018-04-09 och 2018-05-02.

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för fastigheten Rektangeln 3, vid Järnvägsallén i Vindelns tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av fastigheten genom uppförande av ytterligare ett flerbostadshus. Detaljplanen går nu ut på sitt första samråd för insamling av synpunkter och yttranden.

Under samrådstiden, 2018-04-09 – 2018-05-02, finns samrådshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:
 - Kommunkontoret i Vindeln, Kommunalhusvägen 11, 922 81 Vindeln
 - Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, 922 81 Vindeln
 - Vindelns kommuns webbplats (denna sida)

Om du har synpunkter på samrådshandlingarna, ska du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast onsdag den 2 maj 2018. Skicka synpunkterna till Vindelns kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 922 81 Vindeln eller per e-post till: bygglov@vindeln.se. Ange diarienummer ”M-2017-323”. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Frågor besvaras av:
Andreas Nehlin, Samhällsplanerare, tfn 0933 - 142 14

Samrådshandlingar:
Plankarta
Planbeskrivning
Trafikbullerutredning
Undersökning om planen kan ge upphov till betydande miljöpåverkan


Handlingarna finns utställda (2018-04-09 - 2018-05-02) i kommunhuset samt biblioteket. Ett brev med information om samrådet har även skickats till berörda fastighetsägare/sakägare.

 

Kontaktperson: Byggkontoret