Katt, hund och häst

Katter

På grund av kattens naturliga beteende kan den vara svår att hålla inom begränsade områden, detta ställer krav på kattägaren. Katten måste tas omhand så att den inte orsakar olägenheter och stör omgivningen tex genom föroreningar i sandlådor, på andras tomter och på lekplatser.


Hundar

Hundägaren måste visa hänsyn för omgivningen. Skällande hundar och föroreningar från hundar kan upplevas störande. I Vindelns kommun får hundar inte vistas i lekparker, på ordnande badplatser samt på begravningsplatser. Hundar måste hållas kopplade på försäljningsplatser, campingplatser, vid offentlig tillställning, i särskilt iordningställda skidbackar, slalombackar, kälkbackar, skidspår, motionsslingor och parker.

Föroreningar från hundar ska plockas upp!

Miljö- och byggkontoret får in många samtal om skällande hundar. Enligt gällande praxis får man under dagtid acceptera en viss störning från skällande hundar, men inte så att det blir till en olägenhet för människors hälsa. Nattetid kl. 22-07 ska det däremot vara tyst.

Hästar

Hästägare ansvarar för att föroreningar från hästar plockas upp från gator, vägar, torg, grönområden och parkeringsplatser inom detaljplanelagt område.
 
Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden för hållande av häst. För häststallar krävs normalt bygglov. Vid fler än fyra stallplatser krävs dessutom förprövning hos Länsstyrelsen angående djurskyddsfrågor.

 

Kontaktperson: Miljökontoret