Förmån vid indragen sjukpenning

Om du har fått ett beslut från Försäkringskassan att de inte längre betalar sjukpenning till dig kan du ha rätt till ersättning från AFA Försäkring. Förmånen gäller dig som är anställd i kommun, landsting, region eller vissa kommunala bolag. Den började gälla den 1 juni 2018.

Här anmäler du

Detta behöver du bifoga till din anmälan:

 • Försäkringskassans beslut om att du inte längre kan få sjukpenning eftersom du kan arbeta med ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.
 • Läkarintyg för den aktuella perioden.

För att anmäla behöver du ha tillgång till din e-legitimation.

När gäller försäkringen?

Särskild AGS-KL-förmån kan betalas under vissa förutsättningar då Försäkringskassan fattat beslut om att dra in sjukpenningen på grund av att du bedöms kunna arbeta med ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden (se kommentar). Arbetsgivaren ska också ha beviljat ledighet på grund av sjukdom från ditt ordinarie arbete enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). Arbetsoförmågan i anställningen ska vara styrkt av läkarintyg.

Rätten till Särskild AGS-KL-förmån upphör:

 • vid ingången av den månad du fyller 65 år,
 • i den omfattning som sjukpenning beviljas om arbetsförmågan minskar,
 • då anställningen upphör,
 • om du inte längre är ledig från ditt arbete på grund av sjukdom, med undantag för sådan ledighet som beskrivs under avsnittet Annan frånvaro nedan.

Kommentar: Från och med dag 181 i sjukperioden prövar Försäkringskassan arbetsförmågan mot ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.  

Vilken ersättning kan man få?

Ersättning betalas per dag och beräknas med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkomsten du har vid insjuknandet. Endast inkomster från anställning inom hos kommun, landsting, regioner och vissa kommunnära bolag får medräknas.

Ersättning lämnas proportionellt i förhållande till indragen sjukpenning. Arbetsoförmågan i anställningen ska styrkas av läkarintyg.

Om Försäkringskassans beslut om att dra in sjukpenningen avser sjukpenning på normalnivå lämnas ersättning med 77,6% av inkomstunderlaget. Om beslutet avser sjukpenning på fortsättningsnivå så lämnas ersättning med 72,75%.

Annan frånvaro

Ersättning lämnas under högst 180 kalenderdagar. Om du är ledig från arbetet av andra orsaker än sjukdom upphör rätten till ersättning med undantag för:

 • ferieledighet med ferielön
 • ledighet från uppehållsanställning med uppehållslön
 • semester om högst 30 dagar
 • period om högst 14 dagar vid sjukdom
 • tillfällig föräldrapenning för att vårda sjukt barn

Under sådan ledighet kan ersättning inte lämnas, men ledigheten är s.k. överhoppningsbar tid och ingår inte vid beräkning av de 180 ersättningsdagarna.

Beviljad sjukersättning

Har du blivit beviljad hel eller partiell sjukersättning ska du lämna en kopia av beslutet från Försäkringskassan till din chef för omreglering av din anställning (beslut om partiell sjukersättning) eller handläggning om avgång från tjänst (gäller beslut om hel sjukersättning).

Kontaktperson: Tom Norrgård