Återgång i arbetet

Efter den avslutade kursen Kraft och Balans har närmaste chef uppdraget att i dialog med medarbetaren anpassa återgången i arbetet med hänsyn taget till den enskildes behov och förutsättningar. Se nedanstående rutiner och arbetsgång för detta arbete.

Checklista vid återgång

Som stöd för chefens arbete har en anpassad checklista tagits fram. Checklistan tar sikte på det faktumet att det handlar om förebyggande arbete, coping och stöd mot ohälsosam stress, oavsett privat eller arbetsrelaterat, snarare än traditionellt rehabiliteringsarbete. Detta då kursdeltagare i normalfallet inte är sjukskriven när denne går kursen.

Första träffen chef - medarbetare

Inför den första träffen med chefen gör medarbetaren på nytt självskattningstestet ”Stress och Balans” samt fyller i frågorna 1-25 i checklistan ”Arbetsbelastning inom OSA” från Suntarbetsliv (nedan).

Observera att frågorna i OSA checklistan visserligen är formulerade till ”medarbetarna”, men att i det här fallet utgår kursdeltagaren enbart från sig själv och sin egen aktuella situation när denne svarar.

   

Handlingsplan

Tillsammans med dokumentationen i Checklista för återanpassning utgör åtgärderna i OSA checklistan från Suntarbetsliv arbetsgivarens handlingsplan för återgången i arbetet.

Uppföljningsarbetet

Anpassningsarbetet fortgår med regelbundna uppföljningar och utvärderingar av vidtagna åtgärder. Vid behov kan stöd ges i form av insatser från företagshälsovård, HR samt chefshandledning för att ytterligare stabilisera processen och därmed hälsan och arbetsförmågan för den anställde.

Självskattningstestet görs med jämna intervall under arbetets gång för att erhålla en indikation på effekten av anpassningsarbetet.

Kontaktperson: Tom Norrgård