2018

Här hittar du de inlägg som publicerats på personalsidorna under 2018.

2018-12-14
Viktigt att kolla din lön Information om innebörden av den nya regeln ”Arbetsgivardeklaration på individnivå" (AGI) som träder i kraft från och med januari 2019.

2018-12-12
Vägen till väggen Filmer och diskussionsmaterial för att öka kunskapen om stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet.

2018-11-14
Riktlinje för hanteringen av e-post För e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar avseende hanteringen av allmän handling samt registrering, diarieföring och arkivering.

2018-10-30
Krisstöd K-24 Som chef i Vindelns kommun har du tillgång till Previas Krisstöd K-24, en tjänst där du dygnet runt kan få krisstöd både före, under och efter en kris.

2018-09-14
Stresskursen Kraft och balans Information om kursen Kraft och Balans och den pilot som pågår under hösten-våren 18/19.

2018-09-07
Snabblänkar för inloggning Sida med samlade länkar för inloggning till våra personalsystem.

2018-09-05
Förmån vid indragen sjukpenning Den som fått beslut från Försäkringskassan att de inte längre betalar sjukpenning kan ha rätt till ersättning från AFA Försäkring.

2018-07-06
Rehabiliteringsprocessen Tydligare rutiner gällande de olika momenten i rehabiliteringen. Inkluderar underflikar med förtydliganden.

2018-07-06
Rehabsamtal och dokumentation Sida med råd och tips för att underlätta rehabiliteringssamtalet. Inkluderar underflikarna Information/Samtycke samt Lagkrav om plan för återgång i arbete.

2018-07-06
Tidiga signaler på ohälsa Sida med råd och stöd vid tidiga signaler på ohälsa, innefattar även samtalsmall, samt underfliken Förstadagsintyg.

2018-07-06
Specifika arbetsmiljö- och rehabiliteringstjänster Utöver företagshälsovården anlitar Vindelns kommun leverantörer av specialisttjänster inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.

2018-06-27
Plan för återgång i arbete Från och med 1 juli 2018 införs en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete.

2018-06-13
Underrättelse till facket om tidsbegränsad anställning En arbetsgivare som träffar avtal om tidsbegränsad anställning är enligt LAS skyldig att snarast underrätta berörd arbetstagarorganisation om anställningsavtalet.

2018-06-12
Ny beställningsrutin Previa Från och med måndag 180618 gäller ny rutin för köp av företagshälsovård från Previa. Beställningen sker via krypterad e-post.

2018-06-08
Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö Enkäten hjälper dig att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med frågor som rör arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

2018-05-04
Grundkrav i anställningen Generellt gäller att det i anställningsavtalet ”flyter in” ett antal skyldigheter i förhållandet mellan arbetstagare-arbetsgivare på arbetsmarknaden.

2018-05-03
Tjänstgöringsbetyg I samband med att en anställning avslutas kan arbetsgivaren utfärda tjänstgöringsbetyg alternativt -intyg om så önskas.

2018-04-25
OSA-kollen från Suntarbetsliv Verktyget ger dig som chef konkret stöd för att både förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

2018-04-13
Arbetsmaterial för att sätta egna mål för OSA Diskussionsfrågor som stöd för att på en APT kunna arbeta med och formulera egna mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen.

2018-04-10
Upphandlingsregler i Vindelns kommun Våra upphandlingar och inköp ska utföras professionellt, med verksamhet som kännetecknas av hög kompetens och god trovärdighet.

2018-04-09
Rutin för att bedöma och hantera hög arbetsbelastning Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan ohälsa på grund av hög arbetsbelastning förhindras och en utvecklande arbetsplats skapas.

2018-04-06
Checklista vid anställningens upphörande När en medarbetare ska avsluta sin anställning finns det vissa saker du som chef ska göra samt säkerställa att medarbetaren gör.

2018-03-16
Uppdatering om personal- och lönesystemet Många fel är rättade men fortsätt att kontrollera dina lönespecifikationer noga.

2018-03-15
Introduktion för chefer, checklista stödfunktioner Chefsintroduktion i digital version med länkar till relevanta sidor.

2018-02-27
Prova arbete hos annan arbetsgivare Se riktlinje vad som gäller vid begäran om sådan ledighet.

2018-01-31
Enkäter och årshjul  Används som hjälpmedel vid löpande systematiskt arbetsmiljöarbete.

2018-01-12
Ny rutin för hantering av friskvårsbidraget Från och med den 1 januari 2018 gäller ny rutin för erhållande av friskvårdsbidrag genom systemet ActiWay.

 

Kontaktperson: Tom Norrgård