Landsbygdens näringslivsutveckling

Vindelns kommun har beslutat avsätta 700 tusen kronor till orter inom kommunen som vill stärka utvecklingen av näringslivet. 100 tusen kronor återstår att ansöka om.

Bakgrund

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att fördela 70 miljoner kronor under åren 2018-2020 till 39 kommuner i stödområde A för att förbättra kommunernas företagsklimat. Syftet med medlen är att stärka kommunernas förutsättningar att stödja näringslivet och delta i olika utvecklingsprojekt.

Pengarna kan användas till generella näringslivsfrämjande insatser. Det kan både handla om att förstärka kommunens kapacitet att arbeta med sin näringslivsservice, bemötandefrågor och förbättra eller effektivisera beslutsprocesser när det gäller tillståndsgivning, bygglov och så vidare.

Medlen kan också användas som kommunens medfinansiering i utvecklingsprojekt som ska möta den särskilda problematik som näringslivet står inför på grund av geografiska och demografiska utmaningar.

Kommunen har fördelat 600 tusen kronor

Vindelns kommun tillhör stödområde A och har tilldelats 5,7 miljoner kronor.
Av dessa har kommunen valt att avsätta 700 tusen kronor till byarna inom Vindelns kommun som vill stärka utvecklingen av ortens näringsliv. 600 tusen kronor har fördelats till sex byar. Tvärålund, Granö, Hällnäs, Åmsele, Ekorrsele och Tegsnäset.

Den andra ansökningsomgången

Nu återstår 100 tusen kronor som kommunstyrelsen specifikt riktar till de byar inom Vindelns kommun som inte har möjlighet ta del av regleringsmedlen (bygdeavgiftsmedel).

Vem kan söka?

Medlen kan sökas av byaförening, samhällsnämnd eller motsvarande organisation vars syfte är att gagna ortens utveckling. Byn som söker får inte ha möjlighet att ta del av regleringsmedlen. 

Hur mycket kan sökas och på vilka kriterier?

• Maximalt kan varje by söka 20 tusen kronor.
• Byn som söker får inte ha möjlighet att ta del av regleringsmedlen. 
• Byar som inte beviljats stöd i den första omgången prioriteras.
• Stödet är inte en rättighet, utan endast en möjlighet att bli beviljad, och att stödet kan bli mindre än det sökta beloppet.
• Flera företag ska ha nytta av investeringen under en längre tid.
• Det ska avse allmänt näringslivsbefrämjande åtgärder.
• Målet och syftet med medlen är att förbättra förutsättningarna för näringslivet.
• Projektet måste vara slutfört och redovisat till kommunen innan den 31 december 2020.

För vad kan sökas?

  • Byn kan söka för tillväxtprojekt som gynnar näringslivet på orten.
  • Eget arbete är inte en godkänd kostnad.
  • Ansökningen skall ligga i linje med kommunens näringslivsstrategi (pdf)

När kan medlen sökas?

Medlen söks hos Vindelns kommun senast den 30 september 2020.

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Innan ni skickar in er ansökan, diskutera gärna den med kommunens företagslots.
Ansökan skickas via mejl till vindelnskommun@vindeln.se och ska innehålla:

- Information om sökande organisation, organisationsnummer, konto för utbetalning, kontaktuppgifter till kontaktperson.
- Beskrivning av projektet
- Beskrivning av hur projektet gynnar det lokala näringslivet. Samt vilka företag som gynnas.
- Budget för projektet.
- En beskrivning av hur ni hanterar finansieringen och projektet om inte hela summan beviljas. 

Handläggning, prioritering och beslut

Ansökningarna handläggs av Vindelns kommun, prioriteringar görs genom kommunens antagna näringslivsstrategi, tillgängliga medel och bland inkomna ansökningar. Beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslutet kan inte överklagas.

Hur utbetalas stödet?

Beviljade medel utbetalas enligt överenskommelse med kommunens handläggare. Alla kostnader ska styrkas med fakturor, betalningsbevis och utdrag ut bokföringen.

Frågor om stödet

Frågor om stödet besvaras av företagslots, Angelica Johansson på Vindelns kommun, telefonnummer: 070-233 26 21 angelica.johansson@vindeln.se 

Kontaktperson: Angelica Johansson