Hastighetsplan för Vindelns tätort

Vindelns kommun har låtit ta fram en hastighetsplan för Vindelns tätort. Syftet med planen är att anpassa hastighetsgränserna efter tätortens förutsättningar samt skapa ett underlag för beslut om nya justerade hastighetsgränser.

Samrådshandlingarna innehåller en systemanpassning för färdhastigheter i tätorten. Detta är en anpassning av hastighetsgränserna baserat på den analys som gjorts samt på politiska beslut av Miljö- och byggnadsnämnden. Analysen redogörs för i rapporten Hastighetsplan Vindeln.

Samtidigt som hastighetsanalysen har en översyn av övriga lokala trafikföreskrifter gjorts. Syftet är att identifiera lokala trafikföreskrifter som är överflödiga eller skapar onödig förvirring i trafiken. Om detta kan läsas i rapporten Översyn av lokala trafikföreskrifter i Vindeln.

Översynen av lokala trafikföreskrifter samt färdhastigheter ska nu ställas ut för samråd. Under samrådstiden, 2019-07-15 – 2019-08-18, finns samrådshandlingarna tillgängliga på följande platser:

  • Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
  • Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln
  • Här på kommunens webbplats, se länkar nedan

 

Samrådshandlingar

Översyn av lokala trafikföreskrifter i Vindeln.

Hastighetsplan Vindeln

Systemanpassning för färdhastigheter

 

Har du synpunkter?

Om du har synpunkter på samrådshandlingarna, skall du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast söndag den 18 augusti 2019. Skicka synpunkterna till Vindelns kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 922 81 Vindeln eller per e-post till: bygglov@vindeln.se. Ange diarienummer ”M-2013-254”.

Frågor besvaras av Miljö- och byggkontoret, bygglov@vindeln.se

Kontaktperson: Byggkontoret