Kartan är ritad av Anders Suneson. Källa: Samer.se

Samisk förvaltningskommun

Vindeln är samisk förvaltningskommun. Det betyder att samers rättigheter och samiska språk har ett särskilt skydd här. Vindelns kommun har särskilda skyldigheter gentemot dig som är same.

Vindelns kommun ligger inom Sápmi, det vill säga det område där samer bor och verkar. Därför är det naturligt att Vindeln ingår i förvaltningsområdet för samiska, där samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Vindelns kommun ligger i umesamiskt område som är renbetesområde vintertid för majoriteten av Västerbottens samebyar. I skolorna i kommunen bedrivs undervisning i samiska.

Kontakt med kommunen på samiska

Du ska kunna använda samiska när du kontaktar oss. Lagen är tydlig, du ska få veta vilka rättigheter du har och vi ska kunna svara dig på samiska om du vill det.

När du tar kontakt med oss kan du ange vilket språk du vill kommunicera på och vi ska då hitta någon som kan ge dig svar på ditt språk. Du har rätt att kontakta oss både muntligt och skriftligt på samiska.

Barn- och äldreomsorg på samiska

Vi är skyldiga att ordna förskola och äldreomsorg på samiska.

Lagen om nationella minoriteter värnar särskilt om barnen och därför kan du som förälder begära att få barnomsorgen helt eller till väsentlig del på samiska. Samma sak gäller service och omvårdnad inom äldreomsorgen.

Lagen om nationella minoriteter handlar inte bara om språket. De nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla hela sin kultur. Och det gäller i hela Sverige, i alla kommuner, även de som inte ingår i förvaltningsområdet.

Samråd och delaktighet

I vår kommun finns en samrådsgrupp som består av representanter för samebyar och samiska organisationer.

Kontakta gärna oss om du har frågor eller vill vara med i arbetet. Vi vill gärna ha dina synpunkter och förslag på hur kommunen kan arbeta för att syftet med lagen ska uppnås i Vindelns kommun.

Om du har synpunkter eller frågor som du inte vill lämna till oss, till exempel om du är missnöjd med vårt arbete, kan du ta kontakt med Sametinget.

Minoritetssamordnare

Vår minoritetssamordnare heter Sara Larsson. Hennes uppdrag är att samordna kommunens arbete som samisk förvaltningskommun. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

 

Kontaktperson: Sara Larsson