Coronaläget i Vindeln

Risken att smittas av covid-19 i Västerbotten är fortfarande hög. Det råder samhällsspridning som innebär att du kan bli utsatt för smitta oavsett var du befinner dig i länet. Ta hand om dig och följ myndigheternas rekommendationer! Sidan uppdaterades den 11 maj.

Statistik för länet

Region Västerbotten visar nu statistik om covid-19 per kommun. Bekräftade fall visar antal personer som har provtagits och fått veta att de har sjukdomen covid-19.

Det är viktigt att komma ihåg förutsättningarna när man tittar på antalet bekräftade fall och kanske jämför kommuner:

  • Provtagning utförs inte på alla personer med symtom. De som provtagits är till exempel de som har haft behov av sjukhusvård, de som misstänks vara smittade på äldreboenden samt personal inom vård och äldreomsorg.
  • Antalet visar inte hur många som är smittade. Det visar bara hur många som provtagits positivt för covid-19. Där många prover tas är det troligt att fler bekräftade fall hittas. 
  • Förutom de bekräftade fallen finns det i samhället ytterligare smittade personer som inte behövt vård och därmed inte provtagits.

Region Västerbottens statistik om länets kommuner

 

Patientsekretess

Precis som vid andra sjukdomar, råder patientsekretess även för personer som insjuknar i covid-19. Patientsekretess handlar om att inte röja uppgifter som kan kopplas till en enskild person som till exempel bostadsort, arbetsplats och sjukdomstillstånd.

Allmänheten har både intresse av och rätt till information om covid-19. Det intresset väger dock inte tyngre än patientsekretessen.

Om vi får smitta på kommunens skolor eller förskolor

Det råder stark sekretess kring barn. Det betyder att uppgifter om barnets personliga förhållanden inte får röjas om det finns risk att det kan leda till att barnet eller barnets närstående tar skada.

Om någon av kommunens medarbetare fått covid-19

Barns och elevers vårdnadshavare eller brukares anhöriga kommer normalt inte att informeras om det, eftersom man då skulle bryta mot offentlighets- och sekretesslagen. En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det finns risk att det kan orsaka skada.

Sprid inte rykten!

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att inte sprida rykten om människor som misstänks vara eller är sjuka, oavsett sjukdom. Rykten kan både skada enskilda och skapa onödig oro som i sin tur kan leda till onödig belastning på vården.