Umeåregionen ansöker om att bilda nytt leaderområde

Nu satsar vi för lokal utveckling tillsammans med dig! Med Leader kan du föra fram idéer om lokal utveckling, engagera dig och söka pengar för ett projekt i ett leaderområde. Det handlar om att utveckla platsen där du bor utifrån lokala förutsättningar. Nu vill vi ha med dig i den här satsningen!

Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner tillsammans med URnära ideell förening och andra partners inom ideell och privat sektor kommer att ansöka om att bilda ett leaderområde för Umeåregionen.

Ett leaderområde får endast omfatta orter med upp till 20 000 invånare. Det betyder att hela Umeåregionen utom Umeå stad kommer att ingå i det tänkta leaderområdet.

Leader i Umeåregionen - Tillsammans för utveckling!

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans i ett partnerskap för att bidra till lokal utveckling. Metoden används i hela Europa och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område.

Med hjälp av Leader kan du som har idéer om den lokala utvecklingen av din bygd föra fram dem, engagera dig och söka pengar till utvecklingsprojekt. Det handlar helt enkelt om att utveckla landsbygder och lokalsamhällen utifrån de särskilda förutsättningar som finns just där. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

Hur fungerar Leader?

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin tas fram i ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Strategin ska bland annat beskriva vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och hur området kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

När strategin är framtagen så bildar aktörer från de tre sektorerna en ideell förening för att driva arbetet. Det geografiska område som föreningen arbetar inom kallas för leaderområde. I varje leaderområde finns även ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot projektansökningar.

Vad har gjorts hittills och vad görs just nu?

Under maj månad har totalt fyra workshops ordnats där över 100 engagerade personer från de tre sektorerna deltagit. Syftet med träffarna har varit att diskutera vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i Umeåregionen. Resultaten av dessa diskussioner kommer ligga till grund för den kommande utvecklingsstrategin. 

Missade du dessa workshops, men vill ändå vara delaktig i arbetet? Eller har det kanske dykt upp fler tankar och inspel hos dig som deltog?

Ingen fara! Du har chansen att svara på samma frågor som deltagarna i workshopen genom att fylla i en digital enkät! Även du som deltog på workshopen är varmt välkommen att fylla i enkäten för att skicka in ytterligare tankar och inspel. Enkäten ligger öppen till den 4 juli. Sprid gärna denna information i era nätverk och kanaler!  

Länk till digital enkät: https://forms.gle/wTmm2wLpRt3pwngo7

Filmer från workshop om framtidens landsbygder i Umeåregionen

Presentation från workshopen

Inspiration om Smarta byar och hur Veberöd har arbetat

Omvärldsanalys av landsbygdstrender

 Sammanfattning av workshopen, slutpanel

Tips om ansökningsprocessen

 

Hjälp oss att stärka ungdomsperspektivet!

Vi behöver fler unga röster som är med och tycker till om Umeåregionens framtida utveckling. Därför ordnas en extra digital workshop särskilt riktad till dig under 25 år.

Workshop för unga i Umeåregionen

När? 10 juni kl. 15-16
Var? Digitalt via Zoom, länk skickas vid anmälan
Anmäl dig här eller genom att klicka på denna länk: https://forms.gle/TDJU3T7cBLC47M147
Vi har också tagit fram en digital enkät specifikt riktad till personer under 25 år. Enkäten för unga ligger öppen till 4 juli. Sprid gärna denna information i era nätverk och kanaler och tipsa oss om unga som ni tror skulle vara intresserade att delta i det här arbetet.  

Länk till digital enkät för unga: https://forms.gle/d9gRQGQHp3aDZdkcA 

Vad händer härnäst?

Goda tankar och idéer om områdets behov och utvecklingsmöjligheter samlas in, både utifrån de workshops som genomförts och genom svaren från de digitala enkäterna. Med utgångspunkt från detta skrivs sedan en remissversion av utvecklingsstrategi fram.

Det kommer att finnas möjlighet att tycka till om remissversionen i slutet av sommaren. Under hösten bearbetas strategin ytterligare utifrån de synpunkter och remissvar som inkommit. Därefter skickas strategin in till Jordbruksverket senast den 15 oktober, tillsammans med en ansökan om att bilda ett leaderområde. 
 
Om strategin blir godkänd så kommer det under år 2022 ske ett kompletteringsarbete. Den nya programperioden startar januari 2023.

Hör av dig till oss!

Du kan redan nu kontakta din kommun eller föreningen URnära för att visa intresse eller för att tipsa om andra föreningar, organisationer och företagare som borde involveras i processen.

Mejla eller ring:
Malin Bjurén, kultur- och fritidschef
malin.bjuren@vindeln.se
0933-142 34

Föreningen URnära info@urnara.se

Jennie Bergvall Kalén, utvecklingsstrateg för landsbygdsfrågor
jennie.bergvall.kalen@umea.se
090-16 14 74

 

Snabba fakta om Leader

Vad är leader?

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som går ut på att offentlig, privat och ideell sektor samverkar i ett partnerskap inom ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Med hjälp av EU-medel kan ett leaderområde fördela pengar till projekt som bidrar till lokal utveckling.

Vilka kan söka pengar från Leader?

Föreningar, organisationer och företag på landsbygden kan söka stöd för att genomföra idéer och projekt som bidrar till att leaderområdets målsättningar uppfylls. Med landsbygd menas i leader-sammanhang tätorter med mindre än 20 000 invånare. För Umeåregionens kommuner är det endast Umeå stad som inte omfattas av denna definition.

Var kommer pengarna ifrån?

Ett leaderområde finansieras genom den europeiska jordbruksfonden och genom statlig och offentlig medfinansiering på lokal och regional nivå, oftast genom kommuner och regioner. 

Hur ser det tänkta leaderområdet ut?

Det tänkta leaderområdet är Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Det vill säga hela Umeåregionen minus Örnsköldsvik.

Varför ska jag engagera mig?

Leader bygger på ett tydligt underifrån-perspektiv och tanken att det är du som bor och verkar i ett område som har bäst förutsättningar att bedriva utvecklingsarbete. Genom att engagera dig i leader får du inte bara möjlighet att söka pengar för investeringar och projekt, utan blir också en del av ett stort nätverk och ett partnerskap som alla jobbar för gemensamma mål.

Finns det något exempel på hur ett leaderområde fungerar?

Massor! I vårt närområde har vi flera goda exempel på leaderområden, som Leader Höga Kusten, Skellefteå ÄlvdalLeader Lappland 2020 och Fiskeområde Vindelälven

Kontaktperson: Malin Bjurén