Trygg och säker - krisinformation

Vindelns kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Detta gör vi bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och samhällsstörningar.

Räddningstjänsten rycker ut

När en olycka inträffar i vardagen, till exempel brand i en lägenhet eller en trafikolycka är det räddningstjänsten som rycker ut.

När en allvarlig händelse påverkar ett större område

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Vindeln kommer kommunens webbplats att användas för att informera om vad som har hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera. Lyssna också på Sveriges Radio P4.

Lagar som styr krisberedskapsarbetet och räddningstjänsten

Utgångspunkten för kommuners krisberedskapsarbete regleras i lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Utifrån lagen har kommunen ansvar för att den egna verksamheten fungerar vid allvarliga- och extraordinära händelser, samt ansvar att minimera konsekvenserna av inträffade händelser. Med extraordinär händelse avses sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller risk för en allvarlig störning i samhället och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor från januari 2004 regleras bland annat hur samhällets räddningstjänst skall organiseras samt dess förebyggande arbete mot olyckor. Lagen innehåller också bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun ska vidta för skydd mot olyckor.

 

 

 

Kontaktperson: Erika Viklund