Barn- och familjeärenden

En av socialnämndens huvudsakliga uppgifter är att trygga barns och ungdomars förhållanden och i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos desamma.
(5 kap. 1 § Socialtjänstlagen)

För att uppnå dessa mål erbjuder kommunen, via socialtjänsten, stöd och hjälp i olika former. Vilken typ av stöd som blir aktuellt i för en viss individ och/eller familj kan variera mycket och baseras på en utredning och en bedömning som utförs av en socialsekreterare.

Exempel på stöd och hjälp kan vara:

  • Rådgivning och samtalskontakt
  • Samarbetssamtal
  • Kontaktperson / Kontaktfamilj
  • Stödperson i hemmet
  • Familjehem
  • Behandlingshem
  • Remiss till andra instanser t.ex. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

I de flesta fall ges den hjälp socialtjänsten kan erbjuda i frivilligt samarbete med barnet eller ungdomen och dess familj. Ibland kan dock problemen vara så allvarliga att det kan vara nödvändigt att insatser ges utan samtycke av barnet eller ungdomen och dess familj. Socialtjänsten stödjer sig då på Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Om någon i er familj är i behov av stöd eller hjälp är ni välkomna att lämna in en skriftlig ansökan till socialförvaltningen. Ni kan även ringa någon av socialsekreterarna via kommunens växeltelefon på nummer 0933-140 00 på telefontiden mellan kl. 08.00-09.00.

Kontaktperson: Johanna Persson