Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Ledamöterna, som är 31 till antalet, är tillsatta genom allmänna val. Valen genomförs i september vart fjärde år.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som rör mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter samt andra övergripande och för kommunen viktiga frågor, exempelvis den kommunala budgeten.
 
Kommunfullmäktige fastställer vidare årligen de ekonomiska ramarna för respektive nämnders verksamheter. En viktig del i arbetet är därför uppföljning och utvärdering av verksamheternas ekonomi och kvalitet. Kommunfullmäktige beslutar även om nämndernas organisation och utser ledamöter i nämnderna samt bolagsstyrelserna.
 
För närvarande är representationen i Vindelns kommunfullmäktige följande: 

  • Socialdemokraterna 12 mandat
  • Centerpartiet 7 mandat
  • Moderaterna 5 mandat
  • Sverigedemokraterna 3 mandat
  • Kristdemokraterna 2 mandat
  • Vänsterpartiet 2 mandat  

Sammanträdesplan 2019

Kommunfullmäktige sammanträder fem gånger per år. Sammanträdena är öppna för allmänheten och startar kl. 13.00. Nedan finner du 2019 års sammanträdesdatum för kommunfullmäktige i Vindelns kommun.

11 mars
29 april
11 juni

24 september
26 november

Ledamöter

 

 

 

 

Ersättare

Micael Andersson, (s)
Maria Eklund, (s)
Anders Wikström, (s)
Henny Södermark, (s)
Mikael Güzel, (s)
Malin Flumé, (s)
Julia Karström, (c)
Per-Uno Bergner, (c)
Åke Strandgren, (c)
Ingela Karlsson, (c)
Åsa Ahlberg Jonsson, (m)
Roger Sandström, (m)
Cecilia Gustavsson, (m)
Andreas Nehlin, (kd)
Nicholas Nordlander, (kd)
Erik Landby, (v)

Kontaktperson: Frida Hallgren