Handläggning av anmälningsärenden

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 § samt 21 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar. Anmäl även ändring av verksamheten om den är av betydelse för miljön, i god tid innan ändringen genomförs.

Anmälan

Anmälan kan med fördel göras via blankettbanken som finns på Vindelns kommuns webbplats. När anmälan kommit till Miljö- och byggkontoret skickas ett exemplar till Länsstyrelsen. Om anmälan behöver kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer den frågan att hanteras av Länsstyrelsen.

När anmälningen är tillräckligt utredd får du ett skriftligt beslut. Miljö- och byggnadsnämnden kan, om det behövs, förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått. Handläggningsavgift för anmälan enligt Miljöbalken är olika beroende på verksamhetens omfattning och risker.

Utebliven ansökan eller anmälan

Om en verksamhet startar utan att en anmälan gjorts minst sex veckor innan är plan- och miljönämnden skyldig att anmäla överträdelsen till polis eller åklagare. I vissa fall kommer istället en miljösanktionsavgift att tas ut.

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga

Fordonstvättar, billackeringar, avfallsanläggningar och upplag, laboratorier, asfaltverk, anläggningar för livsmedelstillverkning, bilskrotar, motorsportbanor,  tvätterier, ytbehandling, vissa verkstäder, tillverkning av plastprodukter är exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga. Ofta är det mängder av exempelvis kemikalier eller avfall eller andra mått som avgör om verksamheten blir anmälningspliktig.

Förteckning anmälningspliktiga verksamheter

En fullständig förteckning över anmälningspliktiga verksamheter och processer finns i Miljöprövningsförordningen (2013:251).

Kontaktperson: Miljökontoret