Kommunrevisionen

Revisorerna skall kontrollera att kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att de ekonomiska räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna står också till kommunmedborgarnas tjänst för att svara på frågor och synpunkter.

Kommunrevisionens uppgifter är reglerade genom kommunallagen kap. 9 och aktiebolagslagen kap.10. De förtroendevalda revisorerna fullgör sina uppdrag utifrån dessa lagar och i enlighet med s.k. "God revisionssed" samt kommunfullmäktiges revisionsregelmente.
 

Ledamöter fr.o.m. 1 januari 2015 - april 2018

Rune Johansson
Rune Johansson
Sammankallande
Tfn: 0933-340 40
Mobil: 070-681 87 34
Roland Fredriksson
Roland Fredriksson
Tfn: 0933-201 12
Mobil: 070-340 57 28
Birgita Sigfridsson


Lennart Granström
Åke Adriansson
Tfn: 0933-340 40
Mobil: 070-681 87 34
Lennart Granström
Tfn: 0933- 401 50
Mobil: 070-674 91 45

Kontaktperson: Frida Hallgren