Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Först efter att denna undertecknats får barnet sina juridiska rättigheter som t.ex. arvsrätt efter pappan. Det juridiska faderskapet påverkar också rätten till umgänge, underhåll och vårdnaden om barnet samt barnets rätt till namn och nationalitet.

Socialnämnden är skyldig enligt lag att fastställa faderskap och får underrättelse från Skatteverket om alla barn som föds med ogifta mödrar. Socialnämnden i sin tur tar kontakt med modern för att få underlag till faderskapsbekräftelsen.

Vid en enkel faderskapsutredning, där föräldrarna är och har varit sammanboende under hela graviditeten och är överens om att barnet är deras gemensamma, gör särskilt utsedda administratörer på socialförvaltningen utredningen. I annat fall måste en socialsekreterare göra en mer utförligare utredning.

Kontaktperson: Johanna Persson