Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger möjlighet att upptäcka risker innan något hänt, till skillnad mot att enbart genomföra åtgärder efter en sjukdom, ett tillbud eller en olycka. Med hjälp av systematiken går det att upptäcka mer av det som är viktigt för medarbetarnas hälsa och det blir tydligt vilka åtgärder som hjälper.

 

Figur: Centrala aktiviteter i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kom igång

Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, men alla på arbetsplatsen ska delta i det arbetet. Arbetsmiljön är ytterst alltid arbetsgivarens ansvar, men det är viktigt att tänka på att alla medarbetare också har ett ansvar genom att vara bra arbetskamrater och påpeka fel och brister när de uppstår.

  • För information om vad som gäller i Vindelns kommun se kommunens Arbetsmiljöpolicy med tillhörande Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet.
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter, med tillhörande vägledning, om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:01 ger allmänna råd om hur samarbetet går till och hur en tillfredsställande arbetsmiljö ska uppnås.

Klicka på bilderna nedan

Länk till dokumentet Arbetsmiljöpolicy för Vindelns kommun.pdf (öppnas i nytt fönster)   Länk till dokumentet Riktlinjer för arbetsmiljöarbete.pdf (öppnas i nytt fönster)     

Undersök arbetsmiljön

Kartlägg arbetsmiljön! Checklistor användes vid skyddsrond eller som hjälpmedel vid löpande systematiskt arbetsmiljöarbete. Checklistor i digital form finns i kommunens webbaserade processverktyg KIA.      

Riskbedöm

Med undersökningarna som underlag går det att bedöma var det finns risker och vilka de är. Nästa steg är att bedöma om riskerna är allvarliga eller inte. För att göra en sådan bedömning kan det vara ett stöd att svara på följande frågor:

• Hur sannolikt är det att ohälsa eller olycksfall i arbetet uppstår?
• Hur svår är konsekvensen ifall det händer?

De risker som både har hög sannolikhet för att inträffa och kan leda till svåra konsekvenser, är allvarliga. Det är allvarliga risker som ska åtgärdas i första hand.

Åtgärda

Åtgärder kan rikta sig mot riskerna i arbetet genom att försöka ta bort dem eller genom att minska risken att arbetstagaren blir utsatt för dem. Normalt delas åtgärderna in i olika nivåer som är olika effektiva. I första hand ska själva riskkällan tas bort. Om det inte går, är det viktigt att minska riskerna så mycket det går. Ibland går det inte att få bort alla risker, och då behöver riskerna hanteras. 

I samband med skyddsrond listas åtgärderna direkt i aktuell checklista i processverktyget KIA.

Kontrollera

Om åtgärderna inte har hjälpt, eller om de har skapat nya risker, behövs en ny undersökning och beslut om nya åtgärder. Om de planerade åtgärderna inte är gjorda behöver man fundera på varför åtgärderna inte har blivit genomförda, vilka risker detta inneburit, samt uppdatera handlingsplanen. Även detta görs i KIA.

Riskbedömning vid förändringar

Vid alla typer av förändringar i verksamheten ska det genomföras en riskbedömning före förändringen. Detta ska ske i samverkan mellan ansvarig chef, arbetstagare och skyddsombud. Exempel på förändringar när riskbedömningar ska genomföras är organisatoriska förändringar, ombyggnader, användning av ny teknik eller förändrad inriktning av verksamheten. Använd blankettmallen "Riskbedömning och handlingsplan, löpande alt. vid ändring i verksamheten" i processverktyget KIA.

Länk till Arbetsmiljöverkets websida (öppnas i nytt fönster)Arbetsmiljöverkets temasidor

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Det innebär bland annat att arbetsgivaren är skyldig att förvissa sig om att den som ska utföra ett jobb får tillräckliga instruktioner och verkligen lär sig arbetet. --->

Anmälan arbetsskada och försäkringsfall

Länk till sidan Försäkringar vid sjukdom och arbetsskada Om du klickar på bilden (till höger) hittar du råd och anvisningar om hur och vart man anmäler arbetsskador och försäkringsfall. I många fall behöver anmälan göras både till Försäkringskassan och AFA Försäkring. --->

Länk till dokumentet Skyddsområden med skyddsombud.pdf (öppnas i nytt fönster)Skyddsombud

Enligt Arbetsmiljölagen ska det på ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud). Skyddsombuden företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Arbetet bedrivs genom att ombudet inom sitt skyddsområde vakar över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt över att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Ombudets uppdrag är också att se till att det i arbetsgivarens verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.

Klicka på bilden för en förteckning över kommunens skyddsområden med där tillhörande skyddsombud.

Länk till Arbetsmiljöverkets websida (öppnas i nytt fönster)Länk till dokumentet Självskattning formulär.pdf (öppnas i nytt fönster)Interaktiv utbildning

I samarbete med Stockholms Läns Landsting har Arbetsmiljöverket tagit fram en prisbelönt Interaktiv utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. --->

Utbildningen innehåller ett självskattningsverktyg. Skattningen kan göras såväl elektroniskt som via formuläret till vänster. <---

Länk till websidan suntliv.nu (öppnas i nytt fönster)Suntarbetsliv

Suntarbetsliv.se är en icke-kommersiell organisation som agerar på uppdrag av fackliga organisationer och arbetsgivare i landsting och kommuner. Syftet är att bidra till hälsa och god arbetsmiljö. --->

Vår arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö hjälper er att vårda det som fungerar bra och utveckla det som kan bli bättre. Det ger en bild av nuläget och hjälper er att prioritera nästa steg. Klicka på bilden. --->

För Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning se Chefshandboken under fliken Personalpolitik > Utbildning på nätet, eller slå upp sökordet Arbetsmiljöutbildning - Suntarbetsliv i det alfabetiska indexregistret i menyn.

Kontaktperson: Tom Norrgård