Förebyggande åtgärder

Diskrimineringslagens tredje kapitel innehåller de bestämmelser om förebyggande åtgärder arbetsgivaren ska iaktta i syfte att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Länk till Diskrimineringslagens tredje kapitel (öppnas i nytt fönster)Enligt lagens tredje kapitel (se dokument till höger) ska åtgärderna vidtas oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning hos den det berör. Lagen anger också att arbetsgivaren särskilt ska motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder. --->


Kartläggning vartannat år

I Vindelns kommun verkställs dessa åtgärder genom att arbetsgivaren vartannat (udda) år kartlägger och analyserar nuläget gällande arbetsförhållanden, föräldraledighet, trakasserier, rekrytering, kompetensutveckling samt löner (se formulär nedan). ---v

Länk till dokumentet Formulär för kartläggning av diskriminering och trakasserier - chefer.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Formulär för kartläggning av diskriminering och trakasserier - personalavdelningen.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Instruktion till formuläret för kartläggning gällande förekomsten av eventuell diskriminering och trakasserier.pdf (öppnas i nytt fönster)

Plan för aktiva åtgärder

Länk till dokumentet Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier.pdf (öppnas i nytt fönster)Eventuella framkomna brister leder till analys, åtgärd och uppföljning av ansvarig chef. Detta finns beskrivet i kommunens Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier (se dokument till höger). Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har tagit del av planen 2010-12-07. --->

Om någon anställd i Vindelns kommun känner sig trakasserad, sexuellt trakasserad eller kränkt och/eller upplever brister i aktiva åtgärder från arbetsgivarens sida kan detta anmälas för uppföljning av ansvarig chef alternativt HR-avdelningen (klicka på bilden nedan). ---v 

Länk till sidan Anmäl diskriminering och/eller trakasserier    Länk till sidan Handlingsplan om trakasserier inträffat

Om trakasserier inträffat

För information om kommunens policy samt rutiner gällande trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, se under fliken Handlingsplan om trakasserier inträffat (klicka på bilden ovan). ---^  

Kontaktperson: Tom Norrgård