Servicedeklarationer

Socialnämnden har i samverkan med personalen arbetat fram följande servicedeklarationer:

De insatser som utförs inom individ- och familjeomsorgen (IFO) ska utformas så att de ger förutsättningar till en livssituation som innebär att behovet av IFO-insatser upphör.

Vi garanterar:

  • att du av vår personal bemöts vänligt, korrekt och med respekt för din person
  • att du får telefonkontakt med handläggare senast inom en vecka
  • förhandsbedömning, d.v.s beslut om utredning startas eller ej, ska fattas senast två veckor efter din första kontakt
  • att en utredning startar inom två veckor efter anmälan eller ansökan inkommit
  • att utredningen är klar senast 4 månader efter den inleddes och att du då får ett beslut om det blir insatser och i så fall vilka insatser
  • att du får en genomförandeplan med tydliga beskrivna insatser, om du beviljas insatser. Genomförandeplanen ska innehålla: mål med biståndet, tidsplan och uppföljning
  • att insatserna, så långt möjligt inom lagstiftningens ram, ska genomföras i samförstånd med dig och i din naturliga miljö
  • att vi ska samarbeta med dig och ditt nätverk

Kontakta ansvarig enhetschef eller socialchef Jim Lindberg 0933-140 11 eller verksamhetschef Karina Wahlberg 0933-140 37 om ni anser att vi inte uppfyller våra servicegarantier.

Kontaktperson: Karina Wahlberg