Försäljning av tobak

Ny lag om tobak och liknande produkter

Lagen om tobak och liknande produkter börjar gälla den 1 juli 2019 och ersätter den tidigare tobakslagen. Den nya lagen innebär bland annat att:

  • Alla som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen.
  • Rökförbud på allmänna platser utomhus utökas.
  • Regler om säkerhetsmärkning genomförs.

En detaljhandlare som har anmält försäljning av tobaksvaror före den 1 juli 2019 får fortsätta försäljningen om handlaren ansöker om försäljningstillstånd senast den 1 november 2019. Efter en sådan ansökan får försäljningen fortsätta i avvaktan på kommunens beslut.

Vid frågor om tillståndsansökan eller utskick av blanketten för anmälan av försäljning av tobaksvaror kontakta miljö- och byggkontoret på telefonnummer 0933-142 15 eller maila miljo@vindeln.se

Ny tobakslag 2019 (pdf)

Anmälan till kommunen om tobaksförsäljning

Enligt tobakslagen (1993:581) får du inte börja sälja tobaksvaror förrän du anmält det till den kommun där försäljningen ska ske. Anmälningsplikten finns för att kommunen ska kunna informera om bestämmelserna kring tobaksförsäljning. Kommunen ska också kunna kontrollera att lagen följs genom att göra tillsynsbesök på försäljningsstället.

I Vindelns kommun utförs tillsyn enligt tobakslagen av Miljö- och byggkontoret, men även av polismyndigheten.

Din anmälan om tobaksförsäljning ska innehålla de uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn, bland annat faktauppgifter om försäljningsstället och dig som näringsidkare. Med näringsidkare menas här en ägare, eller motsvarande, av en verksamhet som säljer tobaksvaror till konsumenter. Om försäljningsstället byter ägare så måste den nya ägaren skicka en ny anmälan till kommunen.

Du kan få en anmälningsblankett hos kommunen eller via internet enligt länkar nedan. Med anmälan ska du även skicka en kopia av ditt egenkontrollprogram som beskriver vilket arbetssätt och vilka rutiner du har för att till exempel upprätthålla åldersgränsen när du säljer tobak.

 Du hittar alla blanketter på Mina sidor.

Egenkontrollprogram

Du som säljer tobaksvaror är skyldig att utöva särskild kontroll över försäljningen. Detta kallas egenkontroll. Egenkontrollen innebär att du  som näringsidkare tar fram ett program där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa tobakslagens försäljningsregler.

Alla butiker och andra försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Du som näringsidkare ska skicka en kopia av egenkontrollprogrammet till kommunen tillsammans med din anmälan om tobaksförsäljning. Du bör förvara originalet av egenkontrollprogrammet på ditt försäljningsställe.

Egenkontrollprogrammet är tänkt att vara ett stöd för personalen. Det ska också hjälpa dig som är näringsidkare att säkerställa att försäljningsreglerna följs. I egenkontrollprogrammet bör du beskriva åtgärder för att förhindra problem i samband med försäljningen. Du bör diskutera och förankra rutinerna hos personalen. Det är viktigt att programmet hålls aktuellt och uppmärksammas i det dagliga arbetet.

Fråga din kommun om du behöver hjälp med egenkontrollprogrammet. Du kan även se exempel på egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kontaktperson: Miljökontoret