Försäljning av tobak

Lag om tobak och liknande produkter

Lagen innebär bland annat att:

 • Alla som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen.
 • Rökförbud på allmänna platser utomhus utökas. Se sidan om Rökfria miljöer.
 • Regler om säkerhetsmärkning genomförs.

 

Försäljning av tobaksvaror och liknande produkter

Du hittar alla blanketter på Mina sidor. Vid frågor om tillståndsansökan eller utskick av blanketten för anmälan av försäljning av tobaksvaror kontakta miljö- och byggkontoret via växeln 0933-140 00  eller e-post miljo@vindeln.se

Tobaksvaror är

 • Cigaretter
 • Rulltobak
 • Tobak för vattenpipa
 • Andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • Rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.

 

Liknande produkter är

 • E-cigaretter och påfyllningsbehållare
 • Örtprodukter för rökning
 • Vattenpipor
 • "Njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte
  innehåller tobak". Hit räknas till exempel e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför
  inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

 

Övergångsregler vid försäljning av tobaksvaror

En detaljhandlare som har anmält försäljning av tobaksvaror före den 1 juli 2019 får fortsätta försäljningen om hen ansöker om försäljningstillstånd senast den 1 november 2019. Efter en sådan ansökan får försäljningen fortsätta i avvaktan på kommunens beslut. Tills kommunen har meddelat beslut i tillståndsfrågan tillämpas bestämmelserna i den gamla tobakslagen.

Tillståndsplikt för tobaksvaror

Den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd till det. Reglerna om tillståndsplikt gäller bara tobaksvaror. Det gäller såväl den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning av tobak (partihandel). Den som vill sälja tobaksvaror ansöker om tillstånd hos kommunen som bland annat ska göra en prövning av sökandens lämplighet. Vid en prövning granskar kommunen bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning (vandel).

Egenkontroll

För att få tillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska vara komplett.

Remissförfarande under tillståndsprocessen

Vid en prövning av en ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta ett yttrande från Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten. Vid prövning av en ansökan om tillstånd för partihandel måste kommunen även få Tullverkets yttranden för att kunna ge tillstånd.

Bestämmelse om snusförpackningar

I lagen fastställs att styckförpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Bestämmelsen innebär ett förbud att sälja snus i små och prismässigt attraktiva förpackningar, vilka kan verka lockande för främst yngre personer. Med snus avses enligt lagen endast produkter som innehåller tobak.

Man får enligt övergångsregel fortsätta sälja snusförpackningar med färre portioner än 20 stycken till konsumenter till och med den 31 december 2019, förutsatt att snuset har tillverkats före den 1 juli 2019.

Liknande produkter kräver inte tillstånd

Den som vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla det till kommunen precis som tidigare. Örtprodukter och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak får säljas utan tillstånd eller anmälan.

Märkning av tobaksvaror

Genom lagen införs regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror. Reglerna syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror. Kommunen har tillsynsansvar över spårbarhets- och säkerhetsmärkning.

Spårbarhetsmärkning

Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning som gör det möjligt att fastställa bland annat datum och plats för tillverkningen och leveransvägen. Märkningen gör det möjligt att identifiera, spåra och söka av varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet.

Säkerhetsmärkning

Utöver den unika identitetsmärkningen ska alla styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på marknaden vara försedda med en säkerhetsmärkning. Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte och ska därför inte gå att manipulera. Den ska bestå av minst fem typer av äkthetsdetaljer, både synliga och osynliga. Minst en äkthetsdetalj ska tillhandahållas av en oberoende tredjepartsleverantör

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

 

 

Kontaktperson: Miljökontoret