Egenkontroll

Miljöbalken med dess mål och hänsynsregler gäller för oss alla. Lagstiftningen syftar till att främja en hållbar utveckling. Vad som särskilt behövs för detta beskrivs i 2 kapitlet i Miljöbalken, de s.k hänsynsreglerna. Dessa omfattar bland annat krav på kunskap, skyddsåtgärder, försiktighetsmått, bästa teknik, lokalisering, hushållning, produktval och skadeansvar. Det är den som bedriver verksamheten som ska visa att lagstiftningen uppfylls.

Egenkontroll ska utföras av alla verksamhetsutövare (26 kap 19 § Miljöbalken). Minimikravet är att uppfylla miljöbalkens mål och hänsynsregler samt eventuella krav i myndighetsbeslut. För detta erfordras kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och risker. Den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra negativ påverkan på människors hälsa eller miljön, måste följaktligen fortlöpande planera och kontrollera verksamheten, för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

Krav på A-, B- och C-verksamheter

För verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga gäller även Förordningen (1998:899) om verksamhetsutövares egenkontroll.

För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt Miljöbalken.

Verksamhetsutövaren skall ha dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Förteckningen ska innehålla produktens namn, omfattning och användning av produkten, information om produktens hälso- och miljöskadlighet, samt produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Branschorganisationer kan ge exempel

Om du är osäker på egenkontrollens utformning kan i vissa fall din branschorganisation ge exempel på hur ett egenkontrollprogram kan se ut för just din bransch.

Kontaktperson: Miljökontoret