Skrotbilar

Vad är en skrotbil? Det är en bil som står övergiven och har ett litet värde. Om du ser en sådan bil kontakta gärna kommunen eller Trafikverket.

Uttjänta och övergivna bilar i natur- och bostadsområden skräpar inte bara ned utan kan även skada miljön. Genom att samla in skrot kan metall återvinnas och bli till nya produkter. På så sätt sparas värdefulla naturresurser samtidigt som naturen befrias från föremål som i värsta fall kan läcka miljöskadliga ämnen.

Skrotbilar ska lämnas till en auktoriserad anläggning för omhändertagande av skrotbilar.

Miljöbrott att överge en skrotbil
Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Skrotbilen förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada.

Vad innehåller en skrotbil?
Visste du att en skrotbil innehåller 10 gram kvicksilver? Det räcker för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö.

Dessutom innehåller den bland annat:
7,2 kg bly (batteri + däck)
6 liter olja
5 liter drivmedel
2,5 liter etylenglykol
1,5 liter koncentrerad svavelsyra (batteri)
2 kg högaromatisk olja (däck) 
650 kg metaller (mest järn)

Mer information om hur skrotbilar påverkar miljön finns på Håll Sverige Rents hemsida.

Ägaren alltid ansvarig
Ägaren av skrotbilen är alltid ansvarig för bilen. Om kommunen eller Trafikverket fraktar bort en skrotbil får ägaren betala kostnaden för att ta bort bilen.

Vad gäller flyttning av fordon är det Trafikverket som ansvarar för bilar som står vid allmänna vägar utanför tätort. Kommunen är ansvarig för kommunala gator och allmänna marker. På enskild mark eller tomtmark har kommunen inget ansvar, utan det är markägaren.

Miljö- och byggkontorets hantering
Först fotograferar, besiktar och dokumenterar vi fordonet. Bedömer vi att fordonet är en skrotbil går vi vidare med ärendet. Bedöms inte fordonet som en skrotbil kan inte miljö- och byggnadsnämnden agera som en myndighet. Då är det polisen man ska kontakta.

Bedöms fordonet som en skrotbil tar vi kontakt med ägaren och ber att fordonet flyttas omedelbart. Dessutom sätter vi på en röd lapp på bilen med uppmaning om att flytta den. Har inte ägaren tagit bort den efter ca 1 vecka skrivs ett beslut om skrotning.

Eftersom en skrotbil är en personlig egendom kan det ta lång tid mellan det att en anmälan om skrotbil inkommit till en bortforsling. Ägaren måste alltid ges möjlighet att själv flytta fordonet.

Det blir mycket dyrare för fordonsägaren om han/hon låter miljö- och byggnadsnämnden genomföra hela hanteringen. Detta eftersom ägaren blir debiterad, inte bara för hämtning och demontering, utan också för den tid som det tar att handlägga ärendet (700 kr/timmen).

 

Kontaktperson: Miljökontoret