Kommunalt avlopp

Inom Vindelns kommun finns sex kommunala reningsverk: i Vindeln, Hällnäs, Åmsele, Skivsjö, Strycksele och Tvärålund.

Avloppsvattnet behandlas mekaniskt och kemiskt. Den mekaniska behandlingen sker i pressgaller och sandfång. Den kemiska behandlingen består av tillsats av en aluminiumlösning med efterföljande sedimentering.

För Skivsjö och Strycksele behandlas avloppsvattnet genom slamavskiljning och efterföljande infiltration i infiltrationsdammar. Slammet transporteras efter förtjockning och avvattning till Vindelns avloppsreningsverk för efterföljande behandling.

Kontaktperson: VAKIN