Projekt om inomhusmiljö i skolor

Miljö- och byggkontoret medverkar i ett nationellt tillsynsprojekt som handlar om städning och ventilation i landets skolor. Folkhälsomyndigheten har initierat projektet och 228 kommuner har medverkat. Projektet startade i oktober 2014 och pågick till mars 2015.

Syftet med projektet var att inomhusmiljön för barn och ungdomar i skolan ska förbättras. I skolan vistas många personer på en liten yta vilket ställer höga krav på ventilation och städning. Brister i inomhusmiljön kan påverka elevernas hälsa och orsaka huvudvärk, luftvägsbesvär och trötthet som i sin tur påverkar förmågan att klara skolarbetet.

Nytt allmänt råd
Som stöd i projektet har Folkhälsomyndigheten 19 augusti 2014 beslutat om nya allmänna råd om städning i skola och förskola. Rådet gäller förutom skolor och förskolor även fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

Mer om det allmänna rådet finns att läsa här.

Omfattning
Projektet utgick från miljöbalkens krav på skolor. De skolor som ingick i projektet är grundskolor (även förskoleklasser om de inryms i grundskolans lokaler) samt gymnasieskolor.

I Vindeln deltog samtliga grundskolor:

Åmsele småbarnsskola
Hällnäs skola
Tvärålunds skola
Granö småbarnsskola
Älvbrinken
Renforsskolan

Mer information om projektet finns att läsa här.

Resultat
Folkhälsomyndigheten håller på att sammanställa resultatet och en nationell rapport om städning och ventilation i skolor kommer att publiceras under 2015.

För Vindelns del resulterade projektet i en del åtgärder för skolorna inom städning och egenkontroll för att uppnå de allmänna råden.

Kontaktperson: Miljökontoret