Samråd fram till den 30 april

Nu finns ett förslag till fördjupad översiktsplan för Vindelns tätort. Planen handlar om var ny bebyggelse ska tillkomma, hur kultur- och naturmiljöer ska bevaras och på vilket sätt vägar, parker, järnväg och andra gemensamma platser ska utvecklas.

Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2017 att låta förslaget gå ut på slutligt samråd. Det innebär att medborgare kan tycka till om förslaget. Även övriga intressenter och företag på orten samt myndigheter som Trafikverket och Länsstyrelsen kan lämna in sina synpunkter.

Fram till och med den 30 april finns samrådshandlingen för den fördjupade översiktsplanen tillgänglig för granskning på:

  • Kommunkontoret i Vindeln, receptionen
  • Vindelns kommunbibliotek
  • Här på webbplatsen

Har du synpunkter på förslaget, skriv till Vindelns kommun, Kommunstyrelsen, 922 81 Vindeln. Eller e-post till vindelns.kommun@vindeln.se  Ange diarienummer K-2016-20.

Förslag till fördjupad översiktsplan (pdf)

Plankarta (pdf)

Här kan du läsa mer om arbetet med planen

Kontaktperson: Eric Thorstensson