Företagsklimatet i Vindelns kommun

På Näringslivsfrukosten den 21 juni var temat företagsklimatet.

Ett 20-tal företagare samt politiker och tjänstepersoner från Vindelns kommun träffades på Hotell Forsen på morgonen. Efter en härlig frukost och mingel med utsikt över forsen fortsatte mötet i konferenslokalen där Karina Folkesson presenterade Svenskt Näringslivs enkätundersökning.

Svenskt Näringslivs enkät

Här hittar du Svenskt Näringslivs enkät, och kan jämföra kommuner.

Hela 9 av de 16 frågeområdena som rör Vindelns kommun visar ett bättre resultat än förra året, på fyra områden oförändrat och på tre något sämre. En av frågorna ber om ett sammanfattande omdöme på företagsklimatet i kommunen. Företagarna ger Vindeln ett betyg på 3,1 och politikerna 3,8 på en 6-gradig skala där 3 är godtagbart och 4 är bra. Riksgenomsnittet är 3,4. De senaste 10 åren har omdömet legat mellan 3 och 4. Bland Västerbottens kommuner ligger Nordmaling i topp med omdöme 4,1 och Åsele och Vilhelmina lägst med omdömen på 2,8.

Det finns mycket att göra för att förbättra företagsklimatet. Kommunen kan inte styra över allt som påverkar det, men genom mer dialog mellan kommunen och företagarna kan mycket positivt hända. Karina berättar om ett exempel där Timrå kommun lyckats bra, bland annat genom att låta all kommunal verksamhet ha som mål att gynna företagsklimatet. Kommunen har nu Norrlands bästa företagsklimat.

Topp 5 prioriterade områden enligt företagare i Vindelns kommun

  1. Fler bostäder
  2. Ökad förståelse hos tjänstemän och politiker
  3. Bättre dialog mellan kommunen och företag
  4. Snabbare handläggningstider
  5. Lägre skatter och avgifter

 

Svenskt Näringslivs definition av företagsklimat är: summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. 200 företag i Vindeln har fått enkäten och 58% svarade. De flesta företag som svarat finns i byggbranschen och jord- och skogsbruk och handel. I år fick även kommunfullmäktiges ledamöter en enkät som 62% svarade på. Enkäten går till politiker vart annat år. Svarsfrekvensen i Vindeln är högre än i Sverige i genomsnitt.

Rankning

Rankningen presenteras den 26 september och avgörs av tre lika tungt vägande delar - 1/3 är enkätsvaren totalt, 1/3 det sammanfattande omdömet i enkäten (en av frågorna) och 1/3 statistik från SCB. Det sammanvägs till ett mått på kommunens företagsklimat och visas i en rankning. Läs mer på Svenskt Näringslivs sida om företagsklimat

Granö vill få sameparlament

Lars Vesterlund informerade om Granös satsning på att locka sameparlamentet att etablera sig där. Granö har en tradition som mötesplats för samerna sen långt tillbaka. Vindelns kommun stöttar projektet. Beslut kan tas i sametinget i början av oktober.

Lars Vesterlund

Information från kommunen

Upphandlingar

Eric Thorstensson, administrativ chef, berättade om pågående och kommande upphandlingar. Kommunen vill gärna att fler lokala företag är med och lämnar anbud. Här finns information om kommunens upphandlingar. 

Byggande av bostäder8-våningshus

Joachim Blomberg, VD för Vindelnbostäder AB, berättade om företagets byggprojekt.

8-våningshuset mitt emot ICA kan börja byggas till hösten. NCC har fått uppdraget att bygga huset som kommer att rymma 29 lägenheter.

Joachim vill uppmana lokala byggföretag att lämna in anbud för kommande nybyggnation av flerbostadshus.

Rekryteringar

Per-Eric Magnusson, kommunchef, informerade om aktuella rekryteringar till kommunen som till exempel IT-chef, gatu- och parkchef och ekonomichef. Här hittar du kommunens lediga jobb.

Handlingsplan för förbättrat näringslivsklimat

Angelica Johansson, företagslots, berättade om arbetet med den handlingsplan för näringslivsklimatet som hon tillsammans med Företagarna i Vindeln håller på att arbeta fram. Den grundar sig på de förbättringar som Vindelns näringsliv önskar och Svenskt näringslivs undersökning. Hon uppmanar samtliga att tycka till på frågan hur näringslivsklimatet kan bli bättre

Samarbete mellan skolan och Vindelns näringsliv

Skolan vill att lära känna näringslivet bättre och söker företag som vill berätta om sin verksamhet under ett eller två företagsbesök. Den 16 augusti klockan 8-9:30 och 10-11:30 har sju företag möjlighet att visa upp sin verksamhet för en grupp lärare på 5-7 personer. Är du intresserad och vill veta mer kontakta företagslotsen.

Nästa näringslivsfrukost

Den 22 augusti är nästa näringslivsfrukost. Kom gärna med förslag på teman för näringslivsfrukostarna framöver.

Här kan du anmäla dig för att få nyhetsbrev.

Maria Höglund, informatör

Kontaktperson: Angelica Johansson