Kommunen har infört rökfri arbetstid

Vindelns kommun vill främja hälsa och ta ansvar för alla medarbetare och medborgare som vistas i, och i närheten av kommunens lokaler och verksamheter. Denna policy syftar till att vägleda medarbetarna i arbetet med att uppnå rökfri arbetstid. Enligt tobakslagen ska varje arbetsplats ”arbeta aktivt för att minimera risken för passiv rökning”.

Vindelns kommun ska arbeta för att på sikt även få en tobaksfri arbetsmiljö

Policy för rökfri arbetstid

Policyn gäller för medarbetare vid Vindelns kommun, det vill säga anställda och förtroendevalda.

Rökfri arbetstid innebär

  • Medarbetare röker inte under sin arbetstid. Med arbetstid menas den tid man arbetar eller har paus, lunchrast är inte arbetstid. För förtroendevalda gäller arbetstid under den tid det politiska arvoderade uppdraget utförs. Med rökning avses användande av cigaretter, piptobak, e-cigaretter eller råtobak.
  • Ingen som befinner sig inom kommunens lokaler eller arbetsplatsernas närområden (minst 10 meter från entréer, gårdar m.m.) ska behöva utsättas för passiv rökning eller röklukt.
  • Kläder som används i arbetet ska om möjligt inte utsättas för rök.

Ansvar

Det är varje medarbetares ansvar att se till att policyn efterlevs. Det är närmaste chefs ansvar att informera medarbetare och nyanställda om denna policy och vad det innebär att arbetstiden är rökfri.

Arbetsgivaren erbjuder, genom företagshälsovården, stöd för de medarbetare som önskar minska eller helt sluta använda tobak.

Stöd i tobaksfrågor ska ingå i medarbetarsamtalet.

Policy för rökfri arbetstid (pdf)

Rökfri, medalj