Kommunfullmäktige sammanträder den 27 februari

Kommunfullmäktige i Vindelns kommun sammanträder i hörsalen på Vindelns Folkhögskola kl 13.00

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är varmt välkommen att närvara

Föredragningslista

Samtliga handlingar till mötet hittar du i kommunfullmäktiges kallelse

1. Upprop och val av justerare
2. Information bokslut 2017  
3. Information om budgetprocess 2019 
4. Tillägg i investeringsbudgeten 2018 - Inköp av ett nytt räddningsfordon
5. Ansvar för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
6. Taxa vid försäljning och tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
7. Försäljning av fastighet
8. Revidering av reglemente för pensionärs- och tillgänglighetsrådet
9. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
10. Överenskommelse mellan Västersterbottens läns landsting och kommunerna i Västerbotten om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
11. Överlåtelse av fastigheter från Vindeln kommun till Vindeln Vatten och Avfall AB (VINVA)
12. Remiss – kollektivtrafik i regionkommunen
13. Kvalitetsredovisning läsåret 2016/2017 Britt-Louise Eriksson, (s)
14. Motion – karriärtjänster för undersköterskor, Elli-Mari Lundgren, (m)
15. Motion – LOV mer kvalité och valfrihet för våra äldre, Elli-Mari Lundgren, (m)
16. Valärende – avsägelse Börje Lundström, (s)
17. Valärende – avsägelse Nils-Fredrik Sundling, (m)
18. Kommunstyrelsens ordförande informerar
19. Enkel fråga
20. Interpellation
21. Anmälan av delegationsbeslut
22. Anmälan av motioner
23. Meddelanden

Kontaktperson: Frida Hallgren