Samråd om nya avfallsföreskrifter

Du kan lämna dina synpunkter på förslaget till nya avfallsföreskrifter från den 5 september till den 5 oktober.

Vakin har i dialog med Vindelns kommun tagit fram ett nytt förslag på föreskrifter om avfallshantering för Vindelns kommun.

Sammanfattning av förslag till förändringar

  • Matavfall ska sorteras ut från annat avfall.
  • Dispenstiden för uppehåll i hämtning av hushållsavfall utökas från högst ett år till högst tre år.
  • Möjlighet till att ansöka om uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank.
  • Förtydligande kring tömningsintervall av slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar.
  • Förtydligande kring hantering av olika avfallsslag.

 

Här hittar du förslaget

Mellan den 5 september och 5 oktober 2019 är förslaget på föreskrifter om avfallshantering i Vindelns kommun utställt på samråd och det finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Under perioden finns förslaget tillgängligt på följande platser:

 

Information om kommunala avfallsföreskrifter

Lokala föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan utgör en så kallad renhållningsordning. Innan sådana dokument antas ska det enligt 15 kap 42 § miljöbalken hållas samråd med berörda fastighetsinnehavare och myndigheter. Förslaget ska även ställas ut för granskning under minst fyra veckor.

Alla är välkomna att lämna skriftliga synpunkter, även de som inte är fastighetsinnehavare eller myndighet.

 

Såhär kan du lämna synpunkter

Synpunkter ska senast den 5 oktober 2019 ha inkommit skriftligt till
Vindelns kommun
Kommunalhusvägen 11
922 81 Vindeln
eller till: miljo@vindeln.se

Ange diarienummer M-2019–490.209 och märk skrivelsen med ”Föreskrifter om avfallshantering för Vindelns kommun.”

Synpunkter som lämnas är en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut vid begäran.