Information om kommunens ekonomiska läge

Vindelns kommun ser över sin verksamhet och ekonomi för att möta medborgarnas behov och minska kostnaderna.

De senaste åren har Vindelns kommun flera gånger varit på väg att gå med underskott. Underskotten har kunnat undvikas tack vare kostnadsminskningar i verksamheter och att kommunen har fått oväntade intäkter i slutet av åren. Intäkterna har bland annat kommit från statsbidrag, försäljning av mark och återbetalningar från försäkringar.

Inget tyder på att kommunen kommer att få tillräckligt stort stöd från staten under de närmaste åren för att klara kommunens ekonomiska utmaningar. Inte heller ser skatteintäkterna ut att öka i den takt som krävs för att motverka de ekonomiska problemen. Under år 2020 behöver därför Vindelns kommun minska sina kostnader med cirka 30 miljoner kronor, vilket är hela 7,5 % av kommunens totala kostnader.

Huvudsakliga orsaker till den ansträngda ekonomin

En anledning till den ansträngda ekonomin är befolkningsförändringen i kommunen. Antalet barn i åldrarna 6-15 år och medborgare över 65 år ökar samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. Därmed ökar behovet av bland annat av skola och äldreomsorg medan underlaget för personer i arbetsför ålder minskar.

  

En annan orsak är att allt fler familjer, individer och elever är i behov av stöd och insatser. Situationen ser dock liknande ut för majoriteten av Sveriges kommuner.

För Vindelns kommun kompliceras läget av att vi har högre kostnader än jämförbara kommuner för bland annat skola och äldreomsorg.

Åtgärder för att få en ekonomi i balans

Ett sätt att öka kommunens intäkter skulle kunna vara att höja skatten, men Vindeln har redan en av de högsta kommunalskatterna i landet.

Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2019 om budgetramar för kommunens verksamheter. De beslutade budgetramarna räcker dock inte till de behov som finns. Det medför att besparingar och åtgärder kommer att behöva göras i verksamheterna.

Kommunfullmäktige har därför gett i uppdrag till nämnderna och kommunstyrelsen att utreda en mängd åtgärdsförslag för att sänka kostnaderna i verksamheterna. Målet är att alla verksamheter ska se över sina kostnader, problem och kvalitet för att kommunen som helhet ska få en budget i balans

Åtgärdsförslagen utreds för att redovisa kostnader, problem och möjligheter inom verksamheterna. Utredningarna används som underlag för politikerna när de ska ta beslut för att få en ekonomiskt hållbar verksamhet som möter medborgarnas behov. 

Exempel på utredningar som pågår är översyn av den politiska organisationen, personalkostnader inom administration, antalet äldreboenden, skolorganisationen, bidrag till vägföreningar och översyn av standarden på kommunens gator och parker.

Beslut om förändringar i budget och verksamheter kommer att fattas löpande under 2020 av kommunstyrelsen, nämnderna och kommunfullmäktige.

Du som medborgare eller anställd i kommunen kan påverka

Medborgardialoger

Vindelns kommun bjöd under hösten 2019 in till sju stycken medborgardialoger för att informera om det ekonomiska läget. På mötena fick även besökarna möjlighet att lämna synpunkter och förslag.

Politikerna har för avsikt att bjuda in till fler medborgardialoger under år 2020 för att informera om det ekonomiska läget och diskutera förslag till förändringar.

Ställ frågor, lämna synpunkter eller förslag

Har du frågor om kommunens ekonomi eller vill du lämna ett förslag till åtgärd? Skicka gärna ett meddelande till vindelns.kommun@vindeln.se

Svaren på de vanligaste frågorna kommer att publiceras på kommunens webbplats.

Förslag från kommunens medarbetare

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs i förändringsarbetet, för att skapa en hållbar ekonomi och verksamhet.

Om du är anställd av Vindelns kommun vill vi gärna att du lämnar förslag på förbättringar, förändringar och förslag till utredningar till din närmaste chef.

Tidplan för kommunens arbete

 

Tidplanen uppdateras löpande.