Resultatet av medborgarundersökningen 2019

Vindelns kommun vill erbjuda alla medborgare en så bra kommun som möjligt. För att åstadkomma det vill politikerna veta vad invånarna tycker. Vindeln deltog därför under hösten 2019 i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning.

800 slumpvis utvalda invånare i Vindelns kommun, 18-84 år, fick under hösten en enkät med posten. De som fick enkäten kunde välja att fylla i den på papper eller på webben. I enkäten fanns frågor om vad medborgarna tycker om sin kommun. I december kom resultatet av medborgarundersökningen från SCB. 46 % av dem som fick enkäten svarade. Det var en relativt bra svarsfrekvens jämfört med de övriga 135 kommunerna som deltog. Den genomsnittliga svarsfrekvensen för samtliga kommuner som deltog var 41 %. 

Resultatet

Sammanställning av medborgarundersökningen

Svaren sammanställs av SCB till tre index för att visa hur nöjda medborgarna är med sin kommun. Dessa index kan också beskrivas med tre övergripande frågor:

1. Hur är kommunen att leva och bo i? (NRI nöjd region index)

I stort sett är medborgarna nöjda. Särskilt med utbildnings- och arbetsmöjligheter, bostäder, och tryggheten i kommunen. Bostäder, fritidsmöjligheter och kommersiellt utbud är områden som behöver prioriteras för att få nöjdare medborgare. 

2. Vad tycker du om kommunens verksamheter? (NMI nöjd medborgare index)

I stort sett är medborgarna nöjda. Särskilt nöjda är medborgarna med bemötande och tillgänglighet, äldreomsorgen, stöd till utsatta personer, räddningstjänsten samt vatten och avlopp. De verksamheter som behöver prioriteras för att medborgarna ska bli mer nöjda är bland annat gator och vägar, äldreomsorg, kultur och miljöarbete.

3. Hur ser du på ditt inflytande? (NII nöjd inflytande index)

Medborgarna är inte nöjda. De områden som behöver prioriteras för att förbättra medborgarnas känsla av inflytande är påverkan och förtroende. Informationen bör förbättras om möjligt.

Kontaktperson: Frida Hallgren