Förslag till nya hastigheter i Vindelns tätort

Tyck gärna till om förslaget! Du kan lämna skriftliga synpunkter fram till den 14 februari 2020.

Vindelns kommun har ett pågående arbete för nya färdhastigheter i Vindelns tätort. Tidigare under arbetsprocessen har samråd hållits där medborgare, organisationer och myndigheter fått skicka in sina åsikter om de föreslagna hastigheterna. Därefter har förslaget till nya hastigheter gjorts om med hänsyn till de synpunkter som inkommit.


Utgångspunkten i förslaget till nya hastigheter är ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt minskat buller. En mer enhetlig hastighetssättning har också eftersträvats för att underlätta för trafikanter, både boende och besökare.

De största förändringarna sedan samrådet

  1. En sänkning från 40 km/tim till 30 km/tim i tätortens bostadsområden samt genom centrum.
  2. Tidsbegränsat (07:30 - 18:00 under veckodagar) 30 km/tim längs Storvägen från korsningen Storvägen/väg 630 till ca 125 meter norr om korsningen Storvägen/Häradsvägen. Övriga tider 50 km/tim.
  3. En sänkning av hastigheten från 50 km/tim till 40 km/tim på Karlsgårdsvägen (väg 620) mellan Förrådsvägen och Karlsgård.


Förslaget i helhet ser du i sin helhet på kartskissen över förslag till nya hastigheter (pdf)

Välkommen med dina synpunkter

Under granskningstiden, den 14 januari till och med den 14 februari 2020, finns förslaget på nya färdhastigheter tillgängliga på följande platser:

  • Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
  • Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln
  • Här på kommunens webbplats:

Kartskiss över förslag till nya hastigheter (pdf) 

Underrättelse om granskning av hastighetsplan (pdf)


Om du har synpunkter på förslaget till färdhastigheter ska du framföra dem skriftligt till oss senast fredag den 14 februari 2020.

Skicka synpunkterna till:

Vindelns kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
922 81 Vindeln

eller per e-post till: bygglov@vindeln.se. Ange diarienummer ”M-2013-254”.

Frågor besvaras av: Anna Weinehall, samhällsplanerare, via e-post bygglov@vindeln.se

eller telefon 0933 - 142 10.

Kontaktperson: Byggkontoret