HLT - Hälsa, Lärande, Trygghet

Barn 0-16 år och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT (Hälsa, Lärande och Trygghet), för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska.

Samverkan för tidigt stöd till barn och deras familjer

HLT utgör en del av första linjen för psykisk hälsa, och består av ett HLT-team, med representanter från förskola, grundskola, elevhälsa, socialtjänst och hälsocentral. Att ibland må dåligt är en del av livet och en del av en normal utveckling.

Om måendet hindrar barnet från att göra det hen brukar, behöver det finnas snabb tillgång till stöd och hjälp. Barnets skolgång, sociala situation, fysisk och psykisk hälsa kan vara anledningar till att ett samordnat stöd av HLT-teamet behövs. 

HLT-teamet samordnar stöd

För att verksamheterna ska kunna samverka, efterfrågar de samtycke från vårdnadshavare. HLT-teamet träffas för att föreslå vilka professioner och verksamheter som kan bidra med insatser och hjälpa barnet och dess familj på bästa sätt. Inom en vecka efter genomfört HLT-möte får vårdnadshavare återkoppling från mötet och erbjudande om en gemensam träff eller annan hjälp. Fortsatt stöd planeras tillsammans med familjen.
 
Exempel på samordnade insatser som kan erbjudas genom HLT är:

Anpassade insatser till barnet, föräldrastöd, familjesamtal, kartläggning, kombination av insatser, gemensamma uppföljningar av insatserna.
 

Vill du veta mer om HLT?

Ta kontakt med din

  • Förskola: Rektor eller specialpedagog
  • Skola: Rektor eller elevhälsa
  • Socialtjänst: Socialsekreterare barn
  • Hälsocentral: BVC (Barnavårdcentralen) Vindelns hälsocentral